BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 602/BNN-CB
V/v Trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng, và các tỉnh Tuyên Quang, Quảng Trị, Quảng Bình, Đăk Nông, Vĩnh Phúc, Hậu Giang, An Giang, Đồng Nai, Thái Bình, Bình Thuận, Cần Thơ, Hà Nam, Bến Tre, Ninh Thuận, Thanh Hóa.

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2012

Kính gửi:

- Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng và các tỉnh Tuyên Quang, Quảng Trị, Quảng Bình, Đăk Nông, Vĩnh Phúc, Hậu Giang, An Giang, Đồng Nai, Thái Bình, Bình Thuận, Cần Thơ, Hà Nam, Bến Tre, Ninh Thuận, Thanh Hóa;
- Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã nhận được ý kiếncủa cử tri thành phố Hải Phòng và các tỉnh Tuyên Quang, Quảng Trị, Quảng Bình,Đăk Nông, Vĩnh Phúc, Hậu Giang, An Giang, Đồng Nai, Thái Bình, Bình Thuận, CầnThơ, Hà Nam, Bến Tre, Ninh Thuận, Thanh Hóa, Bộ xin trả lời như sau:

Câu hỏi:

Tình trạng giá cả đầu vào cho sản xuất nông nghiệp như điện,nước, giống, thức ăn chăn nuôi… ngày càng tăng cao, gây khó khăn cho đời sốngcủa người dân khu vực nông thôn. Đề nghị Chính phủ tiếp tục tăng cường trợ giáđiện, nước, thuốc trừ sâu…; giảm thuế đối với vật tư đầu vào như thức ăn chănnuôi, cây, con giống…, tìm đầu ra tiêu thụ hàng hóa và phải có biện pháp quảnlý giá vật tư nông nghiệp chặt chẽ hơn nhằm bình ổn giá, để người dân yên tâmsản xuất.

Trả lời:

Hiện nay, Chính phủ đã giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về giácả cho Bộ Tài chính (Nghị định 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008). Bộ Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn đã nỗ lực triển khai công tác thông tin thị trường,nhằm cung cấp thông tin giá cả và tình hình tiêu thụ nông sản hàng hóa đến ngườisản xuất, người tiêu dùng, giúp người dân và doanh nghiệp kinh doanh chủ độngđịnh hướng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm

Về tình hình giá cả đầu vào cho sản xuất nông nghiệp, Chínhphủ đã có nhiều biện pháp bình ổn giá cả hàng hóa, trợ giá cho một số vật tưđầu vào cho sản xuất, giảm thuế nhập khẩu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sảnxuất thức ăn chăn nuôi đã giảm xuống còn 0-5%.

Về tiêu thụ hàng nông sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn đã và đang triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại tìm đầu ra tiêuthụ sản phẩm cho nông dân, khuyến khích các doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm chongười dân thông qua hợp đồng bao tiêu sản phẩm, gắn hoạt động sản xuất kinhdoanh của doanh nghiệp với vùng nguyên liệu, bảo đảm lợi ích cho người sảnxuất.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin báo cáo Đoàn đạibiểu Quốc hội các tỉnh và thành phố trên để trả lời kiến nghị của cử tri.

Nơi nhận:
- Như trên;
- VPQH (Vụ Dân nguyện);
- VPCP (Vụ Tổng hợp);
- VP Bộ (Phòng Tổng hợp);
- Lưu VT, CB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng