BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 602/TCHQ-KTTT
V/v: xử lý hợp đồng gia công quá thời hạn

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 3985/HQTP-GC ngày 2/12/2008 của Cục Hảiquan TP. Hồ Chí Minh về việc xử lý đối với các hợp đồng gia công quá thời hạnphải thanh khoản, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đối với các nội dung nêu tại điểm 1, 2, 4 công văn 3985/HQTP-GC nêu trên Tổng cục Hải quan đang soạn thảo công văn hướng dẫn xử lý dứt điểm tồnđọng hàng gia công, đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện cácbiện pháp đôn đốc và xử lý theo hướng dẫn tại công văn số 1301/TCHQ-GSQL ngày2/3/2007, công văn số 7264/TCHQ-GSQL ngày 27/12/2007 của Tổng cục Hải quan.

2. Đối với nội dung nêu tại điểm 3: Thống nhất với nội dungđề xuất của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh theo đó đối với nguyên vật liệu củahợp đồng gia công doanh nghiệp không đưa vào sản xuất và xuất khẩu sản phẩm,đồng thời qua công tác kiểm tra phát hiện nguyên liệu không còn trong kho củadoanh nghiệp thì thực hiện truy thu thuế và xử phạt theo đúng qui định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minhbiết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTTT (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn