BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 602/TCT-CS
V/v ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 24 tháng 1 năm 2008

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Trả lời công văn số 5373/CT-KTr2 ngày 8/11/2007 của Cục thuế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hỏi về ưu đãi thuế thu nhậpdoanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại điểm 7 Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 1/9/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanhnghiệp có quy định:''Trong thời gian được miễn thuế giảm thuế, nếucơ sở kinh doanh thực hiện nhiều hoạt động kinh doanh thì phải theo dõi hạchtoán riêng thu nhập của hoạt động kinh doanh được miễn thuế, giảm thuế.Trường hợp cơ sở kinh doanh không hạch toán riêng được thì phần thu nhập củahoạt động kinh doanh được miễn thuế, giảm thuế được xác định bằng (=) tổngthu nhập chịu thuế nhân với tỷ lệ phần trăm của doanh thu hoạt động kinhdoanh được miễn thuế, giảm thuế so với tổng doanh thu của cơ sở kinhdoanh trong kỳ tính thuế”.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợpcơ sở kinh doanh vừa có hoạt động gia công cán thép tấm theo dự án đầu tư, vừacó hoạt động kinh doanh thương mại sắt thép thì phải theo dõi hạch toán riêngthu nhập của hoạt động kinh doanh được miễn thuế, giảm thuế. Trường hợp cơ sởkinh doanh không hạch toán riêng được thì phần thu nhập của hoạt động kinhdoanh được miễn thuế, giảm thuế được xác định bằng (=) tổng thu nhập chịu thuếnhân với tỷ lệ phần trăm của doanh thu hoạt động kinh doanh được miễn thuế,giảm thuế so với tổng doanh thu của cơ sở kinh doanh trong kỳ tính thuế.

- Theo quy định của Luật thuế thunhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thực hiện thì việc áp dụng ưu đãithuế thu nhập doanh nghiệp đối với ưu đãi đầu tư mới là áp dụng cho cơ sở kinhdoanh mới thành lập từ dự án đầu tư. Trường hợp cơ sở mới thành lập từ dự ánđầu tư nhưng chưa đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Doanh nghiệp sử dụngvốn đầu tư để cho vay và thu lãi thì thu nhập từ hoạt động cho vay không thuộcdự án đầu tư do vậy sẽ không được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Theo trình bày của Cục thuế tạicông văn thì: Công ty đầu tư thương mại SMC có trụ sở chính tại thành phố HồChí Minh, doanh nghiệp có dự án đầu tư xây dựng nhà máy thép trong Khu côngnghiệp Phú Mỹ 1, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa vũng Tàu. Tháng 9 năm 2006 dự ánhoàn thành và Công ty thành lập Chi nhánh cổ phần đầu tư thương mại SMC thì Chinhánh được hưởng ưu đãi theo dự án đầu tư mở rộng và được hưởng ưu đãi thuế TNDNtheo quy định tại Điều 38 Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chínhphù quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuếbiết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương