BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6021/TCHQ-KTSTQ
V/v nhập khẩu phôi thép

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2015

Kính gửi:

- Công ty Cổ phần cơ khí Vĩnh Phúc;
(Địa chỉ: Khu hành ch
ính số 8, Đống Đa, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc)
- Công ty Cổ phần B.C.H;
(Địa chỉ: Xã Kim Lương, Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương)
- Công ty Cổ phn Xuất nhập khẩu Thái Nguyên.
(Địa chỉ: Số 25 đường Hoàng V
ăn Thụ, TP. Thái Nguyên)

Tổng cục Hải quan nhận được các công văn số 1506/CKVP-HQngày 15/6/2015 của Công ty Cổ phần cơ khí Vĩnh Phúc, số 24/BCH ngày 15/6/2015 của Công ty Cổ phn B.C.H và số 208/XNK ngày 15/6/2015của Công ty cổ phần xut nhập khẩu Thái Nguyên nêu kiến nghịvề việc sử dụng kết quả phân tích phân loại mặt hàng Phôi thép có mặt ct ngang hình vuông và đ nghị tạm dừng truy thu thuế, đượclàm thủ tục nhập khẩu cho các lô hàng tiếp theo. V việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về kết quả phân tích phân loại: Các Doanh nghiệp thực hiện theo hưng dẫn tại điểm 1 công văn s 4868/TCHQ-TXNK ngày 28/5/2015 của Tng cục Hải quan.

2. Về đề nghị tạm dừng truy thu thuế và được làm thủ tục nhập khẩu cho cáclô hàng tiếp theo: thực hiện theo nội dung điểm 2 công văn số 3222/TCHQ-TXNK ngày10/4/2015 của Tổng cục Hải quan.

3. Về thẩm quyền giải quyết kiến nghị hoặc khiếu nại: Kiến nghị của Công tyCổ phần cơ khí Vĩnh Phúc và Công ty Cổ phần B.C.H thuộc thẩm quyền giải quyết củaCục Hải quan thành phố Hải Phòng, kiến nghị của Công ty C phầnxut nhập khẩu Thái Nguyên thuộc thẩmquyền giải quyết của Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh. Đề nghị các Công ty liên hệ vớiCục Hải quan tỉnh, thành phố nêu trên để được giải quyết theo đúng trìnhtự quy định của pháp luật.

Tổng cục Hải quan trả lời để các Công ty biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TCT Nguyễn Ngọc Túc (để b/c);
- Cục Hải quan TP. Hải Phòng (để biết và t/h);
- Cục Hải quan tnh Bắc Ninh (để biết và t/h);
-
Lưu: VT, KTSTQ (03b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC KTSTQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phan Đăng Hùng