BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 603/BCT-KHCN
V/v xử lý vướng mắc trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2013

Kínhgửi: Công ty TNHH Thép đặc biệt SHENGLI Việt Nam

Trả lời đề nghị của Công ty TNHHThép đặc biệt SHENGLI Việt Nam tại Công văn số 130105/SL-CV ngày 05 tháng 01năm 2013 về việc xin miễn cung cấp chứng từ cho những lô hàng xuất trước ngày01/01/2013, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

- Theo quy định của Thông tư liêntịch số 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT ngày 15 tháng 11 năm 2012, hướng dẫn về điềukiện nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất của Bộ Công Thương và Bộ Tàinguyên và Môi trường, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013,ngoài hồ sơ hải quan theo quy định hiện hành về pháp luật hải quan, thương nhânnhập khẩu phế liệu phải nộp bổ sung cho cơ quan Hải quan Bản sao có công chứngGiấy chứng nhận của tổ chức giám định chất lượng phế liệu tại cảng xuất (dướiđây gọi tắt là bản sao Giấy chứng nhận).

- Sau khi tham vấn ý kiến của BộTài nguyên và Môi trường và nhận được ý kiến đồng thuận (tại Công văn số 51/TCMT-KSON ngày 14 tháng 01 năm 2013 về việc xử lý vướng mắc trong nhập khẩuphế liệu làm nguyên liệu sản xuất); Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên và Môitrường nhất trí hướng xử lý cho doanh nghiệp có hoạt động nhập khẩu phế liệulàm nguyên liệu sản xuất đã làm thủ tục chất hàng lên tàu tại cảng xuất hoặc đãvề cảng nhập khẩu trước ngày 01 tháng 01 năm 2013, khi làm thủ tục nhập khẩuphế liệu tại cơ quan Hải quan không cần nộp Bản sao Giấy chứng nhận.

- Đề nghị Công ty TNHH Thép đặcbiệt SHENGLI Việt Nam liên hệ với cơ quan hải quan tại cửa khẩu hàng đến tạiViệt Nam để hoàn tất các thủ tục nhập khẩu theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Tổng cục Môi trường;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phan Công Hợp