BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 603/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2010

Kính gửi: Công ty TNHH Công nghiệp BrotherViệt Nam
(Đ/c: Khu Công nghiệp Phúc Điền - TP Hải Dương)

Trả lời công văn số 1118/2009/SH-BIVN ngày 07/01/2010 củaCông ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam kiến nghị vướng mắc về thủ tục hảiquan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thời hạn tái xuất hàng sửa chữa, bảo hành:

Qua phản ánh của một số doanh nghiệp về thời hạn tạm nhập -tái xuất hàng hoá để bảo hành, sửa chữa, tái chế. Tổng cục Hải quan đã tiếp thuvà dự kiến báo cáo Bộ Tài chính đưa nội dung này vào dự thảo Thông tư sửa đổiThông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/04/2009 của Bộ Tài chính, do vậy trước mắtđề nghị Công ty thực hiện theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 79/2009/TT-BTC dẫn trên.

2. Về tái xuất hàng mẫu sau khi kết thúc hợp đồng:

Tại Điều 30, Thông tư số 79/2009/TT-BTC chỉ hướng dẫn trườnghợp đối với hàng mẫu nếu trong hợp đồng quy định phải tái xuất thì mở tờ khaiSXXK. Do vậy, thoả thuận hai bên thể hiện trong hợp đồng không phải tái xuấthàng mẫu thì không mở tờ khai SXXK.

3. Về trình tự thủ tục mở tờ khai một lần, giao hàng nhiềulần:

Tại Điều 40, Thông tư số 79/2009/TT-BTC hướng dẫn về thủ tụchải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đăng ký tờ khai hải quan mộtlần, theo đó thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đăng ký tờkhai 1 lần áp dụng với tất cả các loại hình kể cả nhập kinh doanh, doanh nghiệpchỉ mở tờ khai 1 lần và cập nhật từng lần vào sổ theo phiếu NK/XK từng lần.

4. Nguyên liệu vật tư gián tiếp phục vụ sản xuất:

Về kiến nghị trên của Công ty, ngày 26/08/2009, Tổng cục Hảiquan đã có công văn số 5137/TCHQ-GSQL trả lời Công ty.

Đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơiCông ty làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể về thủ tục hải quan./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường