BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------
V/v: Kê khai phí đối với các cơ sở giáo dục, cơ sở y tế công lập
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2014

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Đà Nẵng
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 311/CT-KK &KTT ngày 17/01/2014 của Cục Thuế thành phố Đà Nẵng về việc kê khai phí, lệ phí đối với các cơ sở giáo dục, cơ sở y tế công lập. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Theo quy định tại khoản VIII và khoản IX, Mục A Danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Pháp lệnh số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/08/2001 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Khoản 2, Điều 11 Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ thì học phí, viện phí của các cơ sở giáo dục, y tế công lập là khoản thu phí của ngân sách nhà nước.
Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 3, Điều 19 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính:“3. Khai phí, lệ phí khác thuộc ngân sách nhà nước:
a) Cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ thu phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước nộp hồ sơ khai phí, lệ phí cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
b) Khai phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước là loại khai theo tháng và khai quyết toán năm.
…”
Căn cứ các quy định nêu trên thì cơ quan thuế vẫn phải quản lý kê khai học phí, viện phí của các cơ sở giáo dục, y tế công lập và các cơ quan thu phí phải nộp hồ sơ khai phí (khai tháng, khai quyết toán) với cơ quan thuế.
Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Đà Nẵng được biết./.

>> Xem thêm:  Mua bán đất bằng hợp đồng viết tay có hiệu lực pháp luật không ? Thủ tục mua bán đất hợp pháp ?

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KK (2b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Phu

>> Xem thêm:  Thủ tục mua bán đất vườn liền kề ? Thủ tục bán đất quy hoạch tại khu đô thị ?