VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 603/VPCP-KTN
V/v đề nghị cho phép tỉnh Lào Cai quản lý, cấp giấy phép hoạt động khoáng sản vermiculit, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2010

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dântỉnh Lào Cai (công văn số 2854/UBND-CN ngày 16 tháng 11 năm 2009), ý kiến cácBộ: Công Thương (công văn số 12940/BCT-CNNg ngày 23 tháng 12 năm 2009), Tàinguyên và Môi trường (công văn số 16/BTNMT-ĐCKS ngày 05 tháng 12 năm 2009) vềviệc cho phép Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai quản lý, cấp giấy phép hoạt độngkhoáng sản vermiculit thuộc huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, Phó Thủ tướng HoàngTrung Hải có ý kiến như sau:

Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủtrì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai xem xét, nghiên cứu điểm mỏ vermiculitthuộc địa bàn 03 xã: Sơn Thủy, Chiềng Ken và Tân Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnhLào Cai để lập đề án điều tra khoáng sản làm cơ sở tiến hành thăm dò, khai tháckhoáng sản vermiculit tại khu vực nêu trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đểcác cơ quan liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Vụ ĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (5).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý