Công văn

CÔNG VĂN

BỘ TÀICHÍNH SỐ 6030 TC/TCT NGÀY 18 THÁNG 6 NĂM 2002
VỀ VIỆC PHÂN LOẠI VÀ TÍNH THUẾ NHẬP KHẨU, GTGT
THIẾT BỊ ĐỒNG BỘ, THIẾT BỊ TOÀN BỘ

Kính gửi: Tổng cục hải quan

Trả lời công văn số 1093/TCHQ-KTTT ngày 15/3/2002 của Tổng cục Hải quan phản ánh những vướng mắctrong việc áp dụng những nguyên tắc tính thuế nhập khẩu và giải quyết không thuthuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá nhập khẩu là thiết bị đồng bộ do doanhnghiệp trúng thầu nhập khẩu cung cấp cho dự án; Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Để xử lý vướng mắc phát sinh trong việc phân loại và tínhthuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng đối với một tập hợp các máy móc, thiết bịcủa thiết bị đồng bộ, thiết bị toàn bộ trong trường hợp một số đơn vị sử dụngmáy móc thiết bị đồng bộ, thiết bị toàn bộ không nhập khẩu trực tiếp hoặc khônguỷ thác nhập khẩu mà mời thầu, đơn vị trúng thầu đứng ra nhập khẩu hoặc uỷ tháccho một đơn vị khác nhập khẩu hoặc đơn vị thứ 3 ký kết hợp đồng mua bán vớidoanh nghiệp trúng thầu đứng ra nhập khẩu, ngày 23/4/2002, Bộ Tài chính đã cócông văn số 3928 TC/TCT gửi lấy ý kiến các Bộ/Ngành.

Căn cứ quy định hiện hành tại Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị giatăng, Thông tư số 99/2000/TT-BTC ngày 12/10/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫnnguyên tắc phân loại hàng hoá nhập khẩu là tập hợp các máy móc của thiết bịđồng bộ, thiết bị toàn bộ; Tham khảo ý kiến tham gia của Bộ Kế hoạch và Đầu tưtại công văn số 2892BKH/TC ngày 10/05/2002, của Bộ Thương mại tại công văn số 1934/TM-ĐT ngày 20/5/2002, của Tổng cục Hải quan tại công văn số 2024/TCHQ-KTTT ngày08/5/2002; thì:

- Dây chuyền thiết bị, máy móc đồng bộ mà trong nước chưasản xuất được cần nhập khẩu làm tài sản cố định của doanh nghiệp không phải nộpthuế giá trị gia tăng. Trường hợp trong dây truyền thiết bị đồng bộ đó có cảloại thiết bị máy móc trong nước đã sản xuất được thì không tính thuế giá trịgia tăng cho cả dây chuyền đó. Để xác định thiết bị máy móc, dây chuyền thiếtbị đồng bộ không phải nộp thuế giá trị gia tăng đơn vị phải xuất trình một sốloại hồ sơ. Ví dụ như, phải xuất trình giấy báo trúng thầu và hợp đồng bán chocác doanh nghiệp theo kết quả đấu thầu (nếu cơ sở nhập khẩu để cung cấp cho dựán trúng thầu).

Như vậy nếu đơn vị sử dụng máy móc thiết bị đồng bộ khôngnhập khẩu trực tiếp hoặc không uỷ thác nhập khẩu mà mời thầu, đơn vị trúng thầuđứng ra nhập khẩu hoặc uỷ thác cho một đơn vị khác nhập khẩu, đáp ứng các quyđịnh về thủ tục hồ sơ quy định tại Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000nêu trên thì không phải nộp thuế giá trị gia tăng cho máy móc, thiết bị đồng bộđó.

- Hàng hoá nhập khẩu là một tập hợp máy móc, thiết bị thuộccác nhóm, phân nhóm hàng của các chương 84, 85, 86, 88, 89, 90 của Biểu thuếnhập khẩu hiện hành, đáp ứng các quy định của Thông tư số 99/2000/TT-BTC nêutrên nhưng đơn vị sử dụng máy móc thiết bị đồng bộ không nhập khẩu trực tiếphoặc không uỷ thác nhập khẩu mà mời thầu, đơn vị trúng thầu đứng ra nhập khẩuhoặc uỷ thác cho một đơn vị khác nhập khẩu, thì cũng được áp dụng nguyên tắcphân loại theo máy chính để tính thu thuế nhập khẩu.

Hồ sơ để doanh nghiệp thực hiện nhập khẩu làm căn cứ xácđịnh không phải nộp thuế giá trị gia tăng hoặc được phân loại theo máy chính đểtính thuế nhập khẩu trong trường hợp đơn vị sử dụng không nhập khẩu trực tiếphoặc không uỷ thác nhập khẩu mà mời thầu, đơn vị nhập khẩu trúng thầu nhập khẩuhoặc uỷ thác cho một đơn vị khác nhập khẩu, bao gồm:

+ Dự án đầu tư của đơn vị đầu tư có ghi rõ danh mục thiếtbị.

+ Giấy báo trúng thầu ghi rõ tên đơn vị trúng thầu và hànghoá mời thầu phù hợp với dự án đầu tư.

+ Hợp đồng cung cấp máy móc thiết bị giữa nhà thầu với chủđầu tư phù hợp với kết quả trúng thầu.

+ Hợp đồng uỷ thác nhập khẩu máy móc thiết bị giữa đơn vịtrúng thầu với đơn vị nhập khẩu uỷ thác cho đơn vị trúng thầu.

Bộ Tài chính có ý kiến để Tổng cục Hải quan chỉ đạo thốngnhất việc thực hiện. Công ty TNHH Thiên xứng liên hệ với cơ quan Hải quan đểđược xử lý cụ thể.