BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------
V/v: Quy định mới của Mexico về kiểm dịch động, thực vật
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2014

Kính gửi:
- Các Cục: Bảo vệ Thực vật; Quản lý Chất lượng Nông, lâm sản và thủy sản; Thú y;
- Các Hiệp hội: Lương thực; Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản.

Đại sứ quán Việt Nam tại Mexico thông báo Tổng cục quản lý Vệ sinh, An toàn và Chất lượng Thực phẩm quốc gia (SENASICA) thuộc Bộ Nông nghiệp, Chăn nuôi, Phát triển nông thôn và Thực phẩm (SAGARPA) Mexico sẽ áp dụng quy định mới về kiểm dịch đối với hàng hóa có nguồn gốc động vật, thực vật, thủy sản nhập khẩu vào Mexico kể từ ngày 29 tháng 7 năm 2014.
Một trong các thay đổi lớn nhất đối với hàng nông sản, thực phẩm và thủy sản, phía Mexico quy định: “Nếu hàng hóa đóng bao, gói, hộp và thùng carton, phải được đặt trên pallets trong container” (điều 15, mục IV).
Hiện tại, các doanh nghiệp Việt Nam đang xuất khẩu vào Mexico hai (02) mặt hàng chính là gạo (đóng trong bao PP - polypropylene) và cá tra (đóng trong bao PE - polyethylene, đựng trong trong thùng carton giấy), xếp trực tiếp vào container không có pallet.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gửi kèm theo Quy định của Mexico (bản tiếng Tây Ban Nha) và đề nghị các đơn vị thông báo đến các doanh nghiệp xuất nhập khẩu về quy định trên của Mexico.
Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Cơ quan./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr. Lê Quốc Doanh (để b/c);
- Lưu: VT, HTQT(nhh).
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾTrần Kim Long