VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6033/VPCP-KTTH
V/v Đề án đẩy mạnh phát triển một số ngành dịch vụ có lợi thế, có hàm lượng tri thức và công nghệ cao

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2014

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạchvàĐầu tư tại Tờ trình số 3991/TTr-BKHĐT ngày 25 tháng 6 năm 2014 về Đề án đẩy mạnhphát triển một số ngành dịch vụ có lợi thế, có hàm lượng trí thức và công nghệcao (du lịch, hàng không, logistics, công nghệthông tin, viễn thông và y tế); ý kiến của các Bộ: Giao thông vận tải(công văn số 2685/BGTVT-VT ngày 17 tháng 3 năm 2014); Thông tin và Truyền thông(công văn số 802/BTTTT-CNTT ngày 20 tháng 3 năm 2014); Văn hóa, Thể thao và Dulịch (công văn số 598/BVHTTDL-KHTC ngày 05 tháng 3 năm 2014) và ý kiến của cácBộ, cơ quan (Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, Thể thaovà Du lịch, Y tế và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) tham dự cuộc họp bàn về nộidung của Đề án tại Văn phòng Chính phủ ngày 29 tháng 7 năm 2014, Phó Thủ tướngHoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Các Bộ: Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, Thểthao và Du lịch, Y tế và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam căn cứ chức năng, nhiệm vụđược giao và nội dung của Đề án đẩy mạnh phát triển một số ngành dịch vụ có lợithế, có hàm lượng trí thức và công nghệ cao nêu trên khẩn trương rà soát cácvấn đề còn tồn tại, hạn chế của các ngành dịch vụ du lịch, hàng không,logistics, công nghệ thông tin, viễnthông, y tế và tài chính - ngân hàng, đề xuất các cơ chế, chính sách, giải phápcụ thể, mang tính đột phá nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu phát triển củalĩnh vực dịch vụ đó, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để thẩm định, báo cáo Thủ tướngChính phủ xem xét, quyết định.

2. Khi nhận được các đề xuất của các cơ quan liên quan trên đây, căn cứtình hình cụ thể, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan biết,thực hiện./


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: TH, KTN, TKBT, KGVX;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục