BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 6038/TCHQ-TXNK
V/v miễn thuế máy móc, thiết bị, nguyên phụ liệu bị cháy

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2010

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Trả lời công văn số 4124/HQHP-TXNK ngày 20/7/2010 của Cục Hảiquan TP Hải Phòng về việc đề nghị miễn thuế đối với máy móc, nguyên liệu nhậpkhẩu theo hợp đồng gia công nhưng bị thiệt hại trong vụ hỏa hoạn của Chi nhánhCông ty TNHH Cường Ngoan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau;

- Theo quy định tại Thông tư số 237/2009/TT-BTC ngày18/12/2009 của Bộ Tài chính thì nguyên liệu, máy móc, thiết bị nhập khẩu theohợp đồng gia công, sản xuất xuất khẩu bị thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn, tainạn bất ngờ được miễn, giảm, không thu thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng.

- Theo trình bày của Cục Hải quan TP. Hải Phòng, trường hợpcủa Chi nhánh Công ty TNHH Cường Ngoan đã nhập khẩu máy móc, thiết bị và nguyênphụ liệu gia công thuộc hợp đồng gia công số 01/CN-YK ngày 20/6/2006 và phụ lụchợp đồng PL09 ngày 24/6/2008, hiệu lực ngày 31/12/2009, do hỏa hoạn ngày10/10/2008 nên một phần số lượng máy móc, thiết bị và nguyên phụ liệu gia côngthuộc hợp đồng nêu trên bị thiệt hại. Chi nhánh Công ty đã gửi hồ sơ đề nghị đượcmiễn thuế phần máy móc, thiết bị, nguyên phụ liệu bị thiệt hại theo quy địnhtại Điều 2 Thông tư số 237/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính.

- Căn cứ quy định tại Thông tư số 237/2009/TT-BTC ngày 18/12/2009của Bộ Tài chính; sau khi xem xét báo cáo của Cục Hải quan TP. Hải Phòng tại côngvăn số 4124/HQHP-TXNK nêu trên, Tổng cục Hải quan giao cho Cục Hải quan TP. HảiPhòng làm rõ các nội dung về bảo hiểm và việc xử lý hàng hóa sau khi hỏa hoạn(tiêu hủy hay bán vào thị trường nội địa); căn cứ hồ sơ Chi nhánh Công ty đãnộp cho cơ quan hải quan, kết quả kiểm tra sổ sách kế toán và các điều kiệnmiễn thuế, giảm thuế quy định tại Thông tư số 237/2009/TT-BTC để xem xét giảiquyết miễn thuế, giảm thuế cho số hàng hóa thực tế bị thiệt hại trong vụ hỏahoạn của Chi nhánh Công ty TNHH Cường Ngoan theo quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hải Phòng biếtvà thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường