BỘ XÂY DỰNG

-----------------

Số: 604/BXD-KTXD

V/v: Giải đáp vướng mắc trong lập dự toán và thanh quyết toán xây dựng công trình

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------------------

Hà nội, ngày 12 tháng 4 năm 2010.

Kính gửi : Ban quản lý dự án Thoát nước Hà Nội

Trả lời văn bản số 251/KT-BQL ngày 18/3/2010 của Ban quản lý dự án Thoát nước Hà Nội đề nghị giải đáp một số vướng mắc trong khâu lập dự toán và thanh quyết toán xây dựng công trình khi áp dụng Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 27/5/2007 của Bộ Xây dựng cho dự án Thoát nước Hà Nội - Dự án II, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau :

Chi phí bơm nước, vét bùn trong chi phí trực tiếp khác theo quy định tại Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, là chi phí bơm nước, vét bùn không thường xuyên và không xác định được khối lượng từ thiết kế.

Đối với các gói thầu cải tạo, mở rộng trạm bơm, sông, hồ, kênh, mương thuộc Dự án thoát nước nhằm cải thiện môi trường Hà Nội - Dự án II, công tác đào vét bùn, bơm nước thường xuyên và xác định được khối lượng từ thiết kế, thì các công tác này được coi là công tác xây lắp, được tính vào chi phí trực tiếp của dự toán xây dựng công trình.

Ban quản lý dự án Thoát nước Hà Nội căn cứ ý kiến trên, tổ chức thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận :

- Như trên;

- Lưu: VP,Vụ KTXD(Th8).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Đã ký

Trần Văn Sơn