BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 604/TCHQ-GSQL
V/v nhập khẩu xe chạy trong sân golf

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2014

Kínhgửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng

Trả lời công văn số 12099/HQHP-GSQLngày 20/12/2013 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng báo cáo vướng mắc trongquá trình làm thủ tục nhập khẩu đối với mặt hàng xe chạy trong sân golf, Tổngcục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Phụ lục 11 ban hành kèm theoThông tư số 41/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011 của Bộ Giao thông vận tải và Chứngnhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng nhậpkhẩu số TK/15388 XMCD ngày 12/12/2013 của Cục Đăng kiểm Việt Nam thì xe chạytrong sân golf là xe máy chuyên dùng, không chịu sự điều chỉnh bởi quy định vềnăm sản xuất.

Tổng cục Hải quan đề nghị đơn vịkiểm tra và thực hiện thủ tục nhập khẩu theo đúng các quy định hiện hành./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh