BỘ YTẾ
THANH TRA BỘ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 604/TTrB-P 1V/v tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong phòng chống dịch COVID-19

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2021

 

Kính gửi: Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thời gian qua, các đa phương đã nỗ lực, tích cực triển khai quyết liệt các biện pháp chống dịch COVID-19 theo đúng tinh thần ch đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và Bộ Y tế góp phần làm tốt công tác phòng, chống dịch chung của cả nước. Song, hiện tại tình hình dịch COVID-19 vn đang diễn biến phức tạp. Tại thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương khác, số ca mắc mới tiếp tục gia tăng, việc kim soát triệt đ nguồn lây gặp khó khăn và đặc biệt vẫn còn hiện tượng không thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch.

Nhm tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19, Thanh tra Bộ Y tế đề nghị đồng chí Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Thanh tra Sở phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Sở và các đơn vị liên quan trên địa bàn làm tốt các nội dung sau:

1. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và các hướng dẫn, quy định về phòng, chống dịch của Bộ Y tế với tinh thần chủ động, quyết liệt, mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả nhm thực hiện thắng lợi mục tiêu kép theo Công điện số 914/CĐ-TTg ngày 06/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Tăng cường thanh tra, kim tra, giám sát hoạt động phòng, chống dịch trên địa bàn, trong lĩnh vực quản lý. Tập trung vào công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở, khu vực có nguy cơ cao, đang diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 như cơ sở y tế, khu cách ly, khu phong tỏa, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, chợ đầu mối, các doanh nghiệp, nơi tập trung đông người, kim tra việc tổ chức, trin khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin COVID-19 theo hướng dẫn tại Quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 08/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin COVID-19 năm 2021-2022 và các văn bản hướng dẫn liên quan đến công tác tiêm chủng, an toàn tiêm chủng; việc thực hiện các quy định của pháp luật về sản xuất, nhập khu, cung ứng, giá bán các mặt hàng phục vụ phòng chống dịch như sinh phẩm/trang thiết bị y tế chẩn đoán invitro xét nghiệm vi rút Corona, giá dịch vụ xét nghiệm COVID-19 theo yêu cầu tại công văn số 5452/BYT-KHTC ngày 09/7/2021; việc tuân thủ thực hiện 5K về phòng, chống dịch của Bộ Y tế.

3. Trong quá trình thanh tra, kiểm tra, giám sát cần kết hợp công tác tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, quy định tại Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế và các văn bản pháp luật liên quan. Trường hp phát hiện có dấu hiệu hình sự, chuyển ngay hồ sơ cho cơ quan có thm quyền đ xử lý theo quy định, công bố rộng rãi các trường hp vi phạm trên phương tiện thông tin đại chúng. Kịp thời đề xuất động viên, khen thưởng các đin hình tốt.

Thanh tra Bộ Y tế đề nghị Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra Bộ Y tế để tổng hp, báo cáo Lãnh đạo Bộ. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc trong thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm cần báo cáo kịp thời cấp có thẩm quyền hoặc thông tin về Thanh tra Bộ Y tế để phối hợp giải quyết.

Trân trọng cảm ơn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng (để b/c);
- Các Vụ/Cục, Tổng Cục, VP Bộ (để phối hợp);
- Các đ/c PCTT Bộ, các Phòng thuộc TTrB (để t/hiện
);
- Cổng thông tin điện tử BYT (để đăng tin);
- Báo sức khỏe đời sống (để đăng tin);
- Lưu: TTrB, P
1.

CHÁNH THANH TRA BỘ
Nguyễn Mạnh Cường