TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6040/CT-TTHT
V/v: Lập hóa đơn

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 08 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH Fujifilm Việt Nam
Địa chỉ: Phòng 2001, Lầu 20, Tòa nhà Germadept, 2Bis – 4 – 6 đường Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311169111

Trả lời văn bản số 01/082013 ngày21/08/2013 của Công ty về việc lập hoá đơn; Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Tiết b, Khoản 2, Điều 14Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/05/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hànhNghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơnbán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2013):

“Tiêu thức “Tên, địa chỉ, mã số thuếcủa người bán”, “tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua”: ghi tên đầy đủ hoặctên viết tắt theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế.

…”

Về nguyên tắc, khi lập hoá đơn Côngty phải ghi tên, địa chỉ đầy đủ hoặc tên, địa chỉ viết tắt theo giấy chứng nhậnđăng ký kinh doanh, đăng ký thuế.

Trường hợp Công ty theo trình bày cóđịa chỉ theo giấy chứng nhận đầu tư là “Phòng 2001, lầu 20, Tòa nhà Germadept,2Bis-4-6, đường Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh”không thể ghi hết trên một dòng của tờ hoá đơn thì Công ty có thể ghi tắt địachỉ là “P.2001, Lầu 20, Tòa nhà Germadept, 2Bis-4-6 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé,Q.1, TP.HCM”.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biếtđể thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã đượctrích dẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng PC;
- Phòng KT2;
- Web;
- Lưu: HC, TTHT.
2066 – 232091 (22/08/2013)
nttlan

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga