BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------------------------
V/v: Xử lý ô tô bị đóng lại số khung
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2011

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn
Trả lời công văn số 1567/HQLS-GSQL ngày 23/09/2011 của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn về tái xuất ô tô tự đổ bị đóng lại số khung, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn căn cứ điểm a khoản 4, điểm a khoản 6 Điều 16 Nghị định 97/2007/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 18/2009/NĐ-CP ), ý kiến của Bộ Công thương tại công văn 10198/BCT-XNK ngày 03/11/2011 để thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

BỘ CÔNG THƯƠNG
-----------------------
V/v: Xử lý ô tô bị đóng lại số khung
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2011

Kính gửi: Tổng cục Hải quan
Trả lời văn bản số 5368/TCHQ-PC ngày 27/10/2011 của Tổng cục Hải quan về việc xử lý ô tô bị đóng lại số khung, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:
Thông tư số 29/2010/TT-BCT ngày 19/07/2010 của Bộ Công thương về việc nhập khẩu ô tô chưa qua sử dụng bị đục sửa số khung, máy đã quy định rõ "cấm nhập khẩu ô tô các loại và bộ linh kiện lắp ráp ô tô các loại chưa qua sử dụng bị đục sửa, đóng lại số khung, số máy trong mọi trường hợp và dưới mọi hình thức"
Vì vậy, vi phạm của Công ty Kiến Cường cần được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật hiện hành về nhập khẩu hàng cấm.

>> Xem thêm:  Tranh chấp về đường đi, lối đi duy nhất ? Điều kiện được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất ?

Bộ Công Thương xin trao đổi để Tổng cục Hải quan biết./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên

>> Xem thêm:  Thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất ? Thủ tục mua bán, tách sổ của lô đất ?