BỘ TÀI CHÍNH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6041/BTC-TCHQ
V/v giải toả cưỡng chế

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2007

Kính gửi:

Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài
(Số 65 - Văn Miếu - Hà Nội)

Bộ Tài chính nhận được công văn số 1036/HH-ĐTNNngày 06/04/2007 của Hiệp hội doanh nghiệp đầu tư nước ngoài v/v kiến nghị ThuếTTĐB và Thuế NK của Chi hội sân golf, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 6.2, mục I, phần D Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuấtkhẩu, thuế nhập khẩu thì phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền côngnghệ được Bộ Khoa học & Công nghệ xác nhận thuộc diện miễn thuế nhậpkhẩu;...

Căn cứ Thông tư số 18/2005/TT-BTC ngày08/03/2005 sửa đổi bổ sung một số điểm của Thông tư số 119/2003/TT-BTC ngày12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 149/2003/NĐ-CP ngày04/12/2003 của Chính phủ thì "xe chở người chuyên dùng trong các khu vuichơi, giải trí, thể thao, không tham gia giao thông theo quy định của Luật giaothông đường bộ thì không thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB". Do vậy, các loạiphương tiện vận tải chuyên dùng nêu trên nhập khẩu tại các khu vui chơi, giảitrí, thể thao mà không tham gia giao thông thì cũng thuộc đối tượng không chịuthuế TTĐB .

Để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinhdoanh của Doanh nghiệp Bộ Tài chính đồng ý cho phép các đơn vị hiện chỉ nợ thuếnhập khẩu và thuế TTĐB của lô hàng xe điện chuyên dùng trong sân golf đangvướng mắc nêu trên được làm thủ tục nhập khẩu hàng hoá và áp dụng thời hạn nộpthuế của Doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật về thuế với điều kiện:

- Doanh nghiệp nhập khẩu mặt hàng trên phải đápứng đủ quy định tại điểm 2.1 khoản 2 phần A Thông tư 112/2005/TT-BTC ngày15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục Hải quan, kiểm tra, giám sátHải quan.

- Ngoài số nợ thuế của các lô hàng xe điệnchuyên dùng cho sân golf nêu trên, Doanh nghiệp không có nợ thuế, nợ phạt chậmnộp quá hạn lô hàng khác, các lô hàng mới phát sinh phải đủ điều kiện nhập khẩu.

- Doanh nghiệp phải có cam kết bằng văn bản vớicơ quan Hải quan nhằm thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về số thuế còn nợ của lôhàng nhập khẩu nêu trên sau khi có ý kiến chính thức cuối cùng của Bộ KHCN.

Bộ Tài chính thông báo để Hiệp hội doanh nghiệpđầu tư nước ngoài được biết và thực hiện./.

TUQ. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An