VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------

Số: 6048/VPCP-QHQT
V/v kéo dài thời gian hỗ trợ kỹ thuật cho dự án SREM

Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Ngoại giao.

Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đàotạo (công văn số 7566/BGDĐT-VP ngày 31 tháng 8 năm 2009) về việc xin đàm phánkéo dài thời gian hỗ trợ kỹ thuật của Dự án Hỗ trợ đổi mới quản lý giáo dục(SREM), Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

Đồng ý việc Bộ Giáo dục và Đàotạo đàm phán với Uỷ ban Châu Âu về việc kéo dài thời gian hỗ trợ kỹ thuật củaDự án Hỗ trợ đổi mới quản lý giáo dục (SREM) đến ngày 31 tháng 12 năm 2010.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo cho các cơ quan liên quan biết và thực hiện./.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc