BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 605/BXD-KTXD
V/v: Áp dụng mức lương tối tiểu trong dự toán chi phí ĐTXD công trình.

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2009

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu

Trả lời Văn bản số 19/ CV- SXD ngày 25/3/2009 của Sở Xâydựng tỉnh Lai Châu về áp dụng mức lương tối tiểu mới trong dự toán đầu tư xâydựng công trình, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Lương nhân công trong chi phí nhân công của dự toán xây dựngcông trình áp dụng theo lương tối thiểu vùng nơi xây dựng công trình;

Trong khi chờ Bộ Xây dựng hướng dẫn về điều chỉnh dự toánxây dựng công trình theo chế độ tiền lương mới, Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu căncứ chức năng, nhiệm vụ được giao báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh để tổ chức thựchiện các công việc về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tại địa phươngtheo quy định hiện hành./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP,Vụ KTXD, M5.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn