BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 605/TCHQ-TXNK
V/v Phân loại tủ quầy lạnh bảo quản thực phẩm

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2012

Kính gửi:

- Công ty TNHH Kỹ nghệ lạnh Hà Nội
(25 B8 Đầm Trấu, Hai Bà Trưng, Hà Nội)
- Cục Hải quan thành phố Hải Phòng

Trả lời công văn số 110806/KNL ngày 31/8/2011 của Công tyTNHH Kỹ nghệ lạnh Hà Nội và công văn số 2287/HQHP-TXNK ngày 23/5/2011 của CụcHải quan thành phố Hải Phòng về việc phân loại mặt hàng quầy lạnh thuộc tờ khaisố 698/NKD-P03 A ngày 13/10/2010 đăng ký tại Chi Cục Hải quan quản lý hàng đầutư gia công - Cục Hải quan thành phố Hải Phòng, Tổng cục Hải quan có ý kiến nhưsau:

Căn cứ Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tàichính hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu,nhập khẩu; Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theoQuyết định số 107/2007/QĐ-BTC ngày 25/12/2007 của Bộ Tài chính; Biểu thuế xuấtkhẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 216/2009/TT-BTCngày 12/11/2009 của Bộ Tài chính thì:

Mặt hàng "Thiết bị có kiểu đáng nội thất khác (tủ, tủngăn, quầy hàng, tủ bày hàng và loại tương tự) để bảo quản và trưng bày, có lắpthiết bị làm lạnh hoặc đông lạnh", có dung tích 1700 lít, 1900 lít, 2550lít thuộc nhóm 84.18, mã số 8418.50.10.90.

Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hải Phòng kiểm tra hồ sơ vàkết quả kiểm hóa hàng thực nhập khẩu để áp mã số theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Kỹ nghệ lạnh HàNội và Cục Hải quan thành phố Hải Phòng biết và thực hiện./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang