BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------------------
Số: 605/TCT-CS
V/v: ưu đãi thuế TNDN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------
Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2011

Kính gửi:
Tổ chức Giáo dục và Đào tạo Apollo Việt Nam
(Địa chỉ: số 67 Lê Văn Hưu, Ngô Thì Nhậm, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội)

Trả lời công văn số 0112/TAX-CVHP /DN ngày 01/12/2010 của Tổ chức Giáo dục và Đào tạo Apollo Việt Nam (Tổ chức Apollo) về ưu đãi thuế TNDN đối với chi nhánh Đà Nẵng và Hải Phòng, Tổng cục Thuế hướng dẫn căn cứ áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật như sau:
Tại khoản 2 Điều 19 Chương V Nghị định số 06/2000/NĐ-CP ngày 06/3/2000 của Chính phủ về việc hợp tác đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực khám chữa bệnh, giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học quy định: “Cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở giáo dục đào tạo và cơ sở nghiên cứu khoa học có vốn đầu tư nước ngoài được hưởng mức thuế thu nhập 10% trong suốt thời gian hoạt động; được miễn thuế thu nhập trong thời gian 4 năm kể từ khi kinh doanh có lãi và giảm 50% trong 4 năm tiếp theo”.
Tại Điều 46 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/07/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam quy định: “Thuế suất thuế TNDN ưu đãi được áp dụng: 3. Thuế suất 10% đối với dự án có một trong các tiêu chuẩn sau: đ. Thuộc lĩnh vực khám chữa bệnh, giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học” và “4a. Thuế suất thuế TNDN ưu đãi nêu tại Điều này được áp dụng trong suốt thời hạn thực hiện dự án đầu tư đối với dự án đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau: Thuộc lĩnh vực khám chữa bệnh, giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học”.
Tại Điều 47 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP nêu trên quy định: “Các dự án không được hưởng thuế suất ưu đãi thuế TNDN: Các mức thuế suất nêu tại Điều 46 Nghị định này không áp dụng với các dự án khách sạn, văn phòng, căn hộ cho thuê (trừ trường hợp đầu tư vào địa bàn khuyến khích đầu tư hoặc chuyển giao không bồi hoàn tài sản cho Nhà nước Việt Nam sau khi kết thúc thời hạn hoạt động), các dự án tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, thương mại, cung cấp dịch vụ (trừ dự án trong Khu Công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao)”.
Tại khoản 2 Điều 50 Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN quy định: “Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp Giấy phép đầu tư và các cơ sở kinh doanh trong nước đã được cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư thì tiếp tục được hưởng các ưu đãi về thuế ghi trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư. Trường hợp, các mức ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp ghi trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư thấp hơn mức ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Nghị định này thì cơ sở kinh doanh được hưởng các mức ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Nghị định này cho thời gian ưu đãi còn lại. Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã hết thời hạn được hưởng ưu đãi thuế theo Giấy phép đầu tư thì chuyển sang áp dụng thuế suất 25% và trường hợp đang nộp thuế theo mức thuế suất 25% thì được tiếp tục thực hiện mức thuế suất này đến hết thời hạn của Giấy phép đầu tư đã cấp. Các cơ sở kinh doanh trong nước hết thời hạn ưu đãi về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp và các cơ sở kinh doanh khác trong nước đang áp dụng thuế suất 32% chuyển sang áp dụng thuế suất 28% kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2004”.
Theo quy định tại điểm 7 và điểm 8 Mục II Danh mục A Ngành nghề, lĩnh vực được hưởng ưu đãi đầu tư Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ thì dự án đầu tư vào lĩnh vực giáo dục, đào tạo được ưu đãi bao gồm: “7. Mở trường học bán công, dân lập, tư thục ở các bậc học: giáo dục mầm non; giáo dục phổ thông, trung học chuyên nghiệp, đào tạo trình độ cao đẳng và trình độ đại học. 8. Thành lập cơ sở dạy nghề, nâng cao tay nghề cho công nhân”.
Theo quy định tại điểm 35 Mục VI Phần B Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư Phụ lục A ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ thì lĩnh vực: “Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng của các cơ sở giáo dục, đào tạo; đầu tư xây dựng trường học, cơ sở giáo dục, đào tạo dân lập, tư thục ở các bậc học: giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, giáo dục đại học” thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư.
Tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/05/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường quy định phạm vi điều chỉnh: “Lĩnh vực xã hội hóa bao gồm: giáo dục – đào tạo, dạy nghề; y tế; văn hóa; thể dục thể thao; môi trường”.

>> Xem thêm:  Tôi 23 tuổi và đã có công việc ổn định vậy phải đi nghĩa vụ quân sự không ?

Tại Điều 2 Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/05/2008 của Chính phủ quy định: “Điều kiện để cơ sở thực hiện xã hội hóa được hưởng các chính sách khuyến khích phát triển xã hội hóa quy định tại Nghị định này là cơ sở phải thuộc danh mục các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn do Thủ tướng Chính phủ quyết định”.
Tại Điều 1 Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ đã quy định: “Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường được hưởng chính sách khuyến khích phát triển xã hội hóa theo quy định của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ”.
Ngày 20/8/2009, Bộ Tài chính đã có công văn số 11660/BTC-TCT hướng dẫn về áp dụng chính sách thuế TNDN đối với lĩnh vực xã hội hóa (đính kèm bản phôtô).
Căn cứ các quy định nêu trên, nếu thực tế Tổ chức Apollo có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư thuộc lĩnh vực giáo dục đào tạo đáp ứng điều kiện quy định tại Nghị định số 06/2000/NĐ-CP ngày 06/03/2000 và Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/07/2000 của Chính phủ thì tiếp tục được hưởng các ưu đãi về thuế TNDN ghi trong Giấy phép điều chỉnh số 2065/GPĐC2 ngày 11/01/2001 đến hết thời hạn hoạt động ghi trong Giấy phép đầu tư thành lập ngày 08/07/1998 đã cấp cho Tổ chức Apollo tại trụ sở chính. Mức thuế suất 10% không áp dụng đối với thu nhập từ hoạt động cung cấp dịch vụ ngoài nội dung được ưu đãi ghi trong Giấy phép điều chỉnh số 2065/GPĐC2 ngày 11/01/2001. Tổ chức Apollo phải theo dõi hạch toán riêng thu nhập từ hoạt động kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế TNDN.
Trường hợp năm 2006, năm 2007 Tổ chức Apollo có mở thêm các Chi nhánh mới tại Đà Nẵng và Hải Phòng hạch toán phụ thuộc có hoạt động dạy ngoại ngữ không thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư theo quy định tại Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 và Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ nên không được áp dụng ưu đãi thuế TNDN và phải nộp thuế TNDN với mức thuế suất là 28%.
Kể từ khi Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ có hiệu lực thi hành, các Chi nhánh hạch toán phụ thuộc tại Đà Nẵng và Hải Phòng của Tổ chức Apollo có hoạt động trong các lĩnh vực xã hội hóa nếu không thuộc Danh mục (I) loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục thuộc Danh mục loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn về lĩnh vực xã hội hóa theo Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ban hành kèm theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ thì các Chi nhánh này không được áp dụng thuế suất thuế TNDN 10% đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa theo quy định tại Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/05/2008 của Chính phủ và phải áp dụng thuế suất thuế TNDN phổ thông theo quy định tại văn bản quy phạm pháp luật tương ứng từng thời kỳ.
Tổng cục Thuế trả lời để Tổ chức được biết và đồng thời Tổ chức liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn cụ thể./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế: TP Hà Nội; Hải Phòng; Đà Nẵng;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT (2b);
- Lưu: VT, CS (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Vũ Thị Mai

>> Xem thêm:  Đã lấy vợ có con có phải đi nghĩa vụ quân sự ? Xăm hình, hen suyễn có phải đi nghĩa vụ quân sự ?