THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------------

Số: 605/TTg-KTN

V/v: Áp dụng chỉ định Nhà đầu tư đàm phán Hợp đồng Dự án xây dựng 07 tuyến đường đấu nối hạ tầng các khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn quận Hà Đông, thành phố Hà Nội theo hình thức BT.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2010

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (công văn số 1075/UBND-KH &ĐT ngày 09 tháng 02 năm 2010 và số 1765/UBND-KH &ĐT ngày 18 tháng 3 năm 2010), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1331/BKH-GS &TĐĐT ngày 04 tháng 3 năm 2010), về việc áp dụng chỉ định Nhà đầu tư đàm phán Hợp đồng Dự án xây dựng 07 tuyến đường đấu nối hạ tầng các khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn quận Hà Đông, thành phố Hà Nội theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Việc chỉ định Nhà đầu tư đàm phán Hợp đồng Dự án đầu tư xây dựng 07 tuyến đường đấu nối hạ tầng các khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn quận Hà Đông, thành phố Hà Nội theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hà Nội ngày 17 tháng 3 năm 2010; Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 88/TB-VPCP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng, Cổng TTĐT, Các Vụ: KTTH, TH, ĐP, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (5). VH (19b).

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải