TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ
XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 605/TXNK-QLN
V/v xác nhận nợ thuế

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2013

Kính gửi:

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Công ty T.N.H.H Nga Long.
(Đa Vạn, phường Châu Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh)

Trả lời công văn không số không đề ngày tháng nămcủa Công ty T.N.H.H Nga Long về việc xác nhận nợ thuế đối với hàng hóa XNK; CụcThuế XNK - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ kết quả tra cứu số liệu trên hệ thốngKT559 ngày 24/04/2013 tại Tổng cục Hải quan thì tính đến thời điểm 12h53 phútngày 24/04/2013, Công ty T.N.H.H Nga Long, MST: 2300306747 không còn nợ thuế vàcác khoản phải nộp NSNN liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu.

2. Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trong thời gian15 ngày (kể từ ngày phát hành văn bản này) trên cơ sở chứng từ, sổ sách kế toánxuất nhập khẩu kiểm tra việc nợ thuế của Công ty. Trường hợp xác định Công tycòn nợ thuế bao gồm cả số liệu trên hệ thống KT559 và các trường hợp không phảnánh trên hệ thống này liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu thì kịp thời báocáo ngay về Tổng cục Hải quan để xác nhận lại tình trạng nợ thuế của Công ty;Quá thời hạn nêu trên nếu Cục Hải quan tỉnh, thành phố không thông báo về Tổngcục thì phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ của Công ty tại đơn vị mình.

3. Kể từ ngày phát hành văn bản này, nếu Công tyđến đăng ký làm thủ tục xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan tỉnh, thành phố thì yêucầu Công ty phải nộp đủ thuế và các khoản nộp NSNN liên quan đến hoạt động xuấtnhập khẩu trước khi nhận hàng.

4. Xác nhận này có giá trị sau 30 ngày kể từ ngàyký văn bản này với điều kiện Công ty có bản cam kết không có các khoản nợ thuếvà các khoản phải nộp NSNN liên quan đến hoạt động XNK tính đến ngày ký văn bảnnày và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các cam kết này.

Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quan thông báo để Côngty T.N.H.H Nga Long và Cục Hải quan các tỉnh, thành phố được biết và thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Quản lý rủi ro (để phối hợp thực hiện);
- Địa chỉ nhận công văn: Phạm Thị Nga - Nhà NE28 - Khu nhà ở Hoàn Sơn - Tiên Du - Bắc Ninh - SĐT: 0936.876.999;
- Lưu: VT, QLN (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn