ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 605/UBND-CT
V/v: Gia hạn thời gian xuất khẩu mặt hàng đường sản xuất trong nước.

Lào Cai, ngày 19 tháng 03 năm 2012

Kính gửi:

- Các Sở, ngành: Công thương, Cục Hải quan tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chi cục Kiểm dịch thực vật Vùng 8;
- UBND huyện Bát Xát;
- Công ty TNHH Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Cuộc sống Việt

Căn cứ Công văn số 2115/BCT-TMMNngày 15/3/2012 của Bộ Công Thương về việc gia hạn thời gian xuất khẩu mặt hàngđường sản xuất trong nước qua cửa khẩu phụ Bản Vược, huyện Bát Xát, tỉnh LàoCai; xét đề nghị của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Cuộc sống Việt tạiCông văn số 15/2012/CV-CSV ngày 15/3/2012 về việc xin gia hạn xuất khẩu mặthàng đường, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian xuấtkhẩu mặt hàng đường của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Cuộc sống Việtquy định tại Quyết định số 107/QĐ-UBND ngày 13/01/2012 của UBND tỉnh Lào Caiđến hết ngày 31/5/2012 với số lượng 4.930 tấn (bốn nghìn chín trăm ba mươitấn).

2. Giao Cục Hải quan, Bộ Chỉ huy Bộđội Biên phòng tỉnh, Sở Công thương và các cơ quan có liên quan quản lý chặtchẽ theo quy định của pháp luật việc xuất khẩu mặt hàng đường nêu trên của Côngty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Cuộc sống Việt;

3. Công ty Cổ phần Thương mại vàDịch vụ Cuộc sống Việt có trách nhiệm thực hiện đúng quy định về chính sách xuấtkhẩu mặt hàng đường, chính sách thuế, các quy định của pháp luật về hải quan vàcác văn bản quy phạm pháp luật liên quan khác; đồng thời gửi báo cáo kết quảxuất khẩu về Sở Công Thương Lào Cai vào ngày 25 hàng tháng.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. UBND tỉnh;
- Bộ Công thương;
- Bộ Tài chính;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu VT, CT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Dương