BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6056/BGDĐT-CTHSSV
V/v tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 84/2009/QĐ-TTg ngày 04/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2012

Kínhgửi: Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng vàtrung cấp chuyên nghiệp

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2012, Bộ Giáo dục & Đào tạo chủ trì, phối hợp với Ủy ban Quốc gia Phòng, chống AIDS & Phòng, chống tệ nạn ma túy, mạidâm, Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội tổchức Hội nghịsơ kết 3 năm thực hiệnQuyết định số 84/2009/QĐ-TTg ngày 04/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phêduyệt Kế hoạch hành động Quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS đến năm2010 và tầm nhìn đến năm 2020.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầucác sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trungcấp chuyên nghiệp tổ chức sơ kết 3 năm tình hình thực hiện Quyết định số84/2009/QĐ-TTg, tập trung vào các nội dung sau:

- Đánh giá những việc đã làmđược, những việc chưa làm được, chỉ rõ nguyên nhân của những tồn tại, yếu kémvà kiến nghị các giải pháp tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS (trong đócó giảm kỳ thị và phân biệt đối xử với trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS) tronggiai đoạn tiếp theo.

- Tổ chức bình xét thi đua,khen thưởng tại địa phương; mỗi địa phương/nhà trường lựa chọn 01 tập thể và 01cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống HIV/AIDS, đã đượcđịa phương khen thưởng trong 03 năm liên tục gần đây, để Bộ Giáo dục và Đàotạo, Bộ Y tế và Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội xét chọn tặng Bằng khen.

Báo cáo đánh giá và hồ sơ xétkhen thưởng (theo mẫu đính kèm) gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày28/9/2012 theo địa chỉ: Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đàotạo, 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội; Điện thoại/Fax: 04 38680367; E-mail:[email protected]

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Trần Quang Quý (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ CTHSSV.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG
VỤ CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN

PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hà Thị Dung

DANH SÁCH

CÁC TRƯỜNG ĐẠIHỌC, CAO ĐẲNG VÀ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP(Kèm theo công văn số 6056/BGDĐT-CTHSSV ngày 13 tháng 9 năm 2012)

STT

Tên trường

1

Học viện Báo chí Tuyên truyền

2

Học viện Quản lý Giáo dục

3

Học viện Tài chính

4

Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa

5

Trường CĐ Dược Phú Thọ

6

Trường CĐ Bách nghệ Tây Hà

7

Trường CĐ Bách nghệ Hải Phòng

8

Trường CĐ Công Nghiệp Tuy Hòa

9

Trường CĐ Cơ khí luyện kim

10

Trường CĐ Công nghệ dệt may thời trang Hà Nội

11

Trường CĐ Công nghệ Hà Nội

12

Trường CĐ Công nghệ và Quản trị Sonadezi

13

Trường Cao đẳng Y tế Hải phòng

14

Trường CĐ Thủy lợi Bắc Bộ

15

Trường Đại Học Thủy lợi

16

Trường Đại học Công đoàn

17

Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn

18

Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị

19

Trường Đại học Cửu Long

20

Trường Đại Học Y, ĐH Thái Nguyên

21

Trường Đại học Điện lực

22

Trường Đại học Dân lập Đông Đô

23

Trường Đại học Đồng Nai

24

Trường Đại học Dược Hà Nội

25

Trường Đại học Dân lập Phương Đông

26

Trường Đại học Phạm Văn Đồng

27

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Hải Dương

28

Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

29

Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh

30

Trường Đại Học Nông nghiệp Hà Nội

31

Trường Đại Học Y Hải Phòng

32

Trường Đại học Lao động Xã hội

33

Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh

34

Trường Đại học Lương Thế Vinh

35

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

36

Viện Đại học Mở Hà Nội

37

Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp

38

Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Á Châu

39

Trường Đại học Y Phạm Ngọc Thạch

40

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị

41

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

42

Học viện Ngoại giao Việt Nam

43

Trường TC Văn hóa Nghệ thuật Tiền Giang

44

Trường TC Văn thư Lưu trữ Trung ương

45

Trường TC VHNT Bạc Liêu

46

Trường TH VHNT Thừa thiên-Huế

47

Trường TH Y tế Lào Cai

48

Trường TC Văn hóa Nghệ thuật Nam Định

49

Trường TC Y Dược Tuệ Tĩnh

50

Trường TC Nông nghiệp Thái Bình

(Danh sách trên có 50 trườngđại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp)