BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 605TCT/ĐTNN
V/v: thuế nhà thầu nước ngoài

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2005

Kínhgửi: Công ty TNHH Readymix Concrete Việt Nam

Trả lời công văn số 27012005/CVngày 27/1/2005 của Công ty TNHH Readymix Concrete Việt Nam về việc thuế nhà thầu nước ngoài và áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Singapore, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Đối với các hợp đồng dịch vụ thựchiện ở nước ngoài như Công ty nêu đã ký trước ngày 16/02/2005 ngày Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/01/2005 hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổchức nước ngoài không có tư cách pháp nhân tại Việt Nam và cá nhân nước ngoàikinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam có hiệu lực thi hành là ngày16/02/2005 thay thế cho Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 thì khôngthuộc đối tượng chịu thuế theo quy định tại Thông tư số 05/2005/TT-BTC nêu trên.

- Đối với các hợp đồng ký từ ngàyThông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/01/2005 của Bộ Tài chính có hiệu lực thihành thì thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định tại Thông tư này.

Căn cứ các quy định trên đề nghịCông ty kê khai và giải trình cụ thể nội dung, thời gian đã ký các hợp đồng vớicác bên nước ngoài với cơ quan thuế để được xác định thuế theo chế độ quy định.Đối với các hợp đồng đã ký không phải nộp thuế không phải làm thủ tục xin miễnthuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam.

Tổng cục Thuế trả lời để Công tyTNHH Readymix Concrete Việt Nam được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế thành phố Hà Nội
- Lưu VP (HC), ĐTNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến