NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 606/NHNN-QLNH
Hướng dẫn về nghĩa vụ bán ngoại tệ, quyền mua ngoại tệ của doanh nghiệp chế xuất và một số quy định về quản lý ngoại hối trong khu chế xuất

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2001

Kính gửi:

- Ban quản lý các Khu chế xuất
- Các Ngân hàng được phép kinh doanh ngoại hối
- Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước các tỉnh, thành phố

Trong quá trình thực hiện Thông tư số 05/2001/TT-NHNN ngày 31/5/2001 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn Quyết định số 61/2001/QĐ-TTg ngày 25/04/2001 của Thủ tướng Chính phủ về nghĩa vụ bán và quyềnmua ngoại tệ của Người cư trú là Tổ chức và Quy chế khu công nghiệp, khu chếxuất, khu công nghệ cao ban hành kèm theo Nghị định số 36/CP ngày 24/04/1997của Chính phủ, một số doanh nghiệp chế xuất đã đề nghị Ngân hàng Nhà nước cóhướng dẫn về nghĩa vụ bán ngoại tệ, quyền mua ngoại tệ của doanh nghiệp chếxuất và một số quy định về quản lý ngoại hối trong khu chế xuất. Về những vấnđề trên, Ngân hàng Nhà nước có hướng dẫn như sau:

I. Nghĩa vụ bán ngoại tệ và quyền mua ngoại tệcủa doanh nghiệp chế xuất.

1. Trong khi chờ quyết định của Thủ tướng Chínhphủ về nghĩa vụ bán và quyền mua ngoại tệ của doanh nghiệp chế xuất, các doanhnghiệp chế xuất và doanh nghiệp hoạt động trong khu chế xuất tạm thời chưa phảithực hiện nghĩa vụ bán ngoại tệ từ nguồn thu vãng lai cho các Ngân hàng đượcphép.

Các nguồn thu ngoại tệ ở trong nước của doanhnghiệp chế xuất và doanh nghiệp trong khu chế xuất không phải bán cho các Ngânhàng được phép.

2. Các doanh nghiệp chế xuất và doanh nghiệp hoạtđộng trong khu chế xuất được chủ động liên hệ với các Ngân hàng được phép đểchuyển đổi đồng Việt nam ra ngoại tệ trên cơ sở nguồn ngoại tệ của các Ngânhàng được phép, quan hệ giữa doanh nghiệp và Ngân hàng được phép. Nhà nước ViệtNam không bảo đảm cân đối hoặc bảo đảm hỗ trợ việc chuyển đổi đồng Việt nam rangoại tệ đối với các doanh nghiệp chế xuất và doanh nghiệp hoạt động trong khuchế xuất.

II. Quy định về quản lý ngoại hối trong khuchế xuất

1. Việc thanh toán mua bán hàng hoá và dịch vụ,chuyển nhượng và các quan hệ giao dịch khác giữa các doanh nghiệp chế xuất, cácdoanh nghiệp hoạt động trong khu chế xuất hoặc giữa doanh nghiệp chế xuất vàdoanh nghiệp ngoài khu chế xuất được thực hiện bằng ngoại tệ tự do chuyển đổihoặc bằng đồng Việt Nam thông qua các tài khoản mở tại Ngân hàng.

2. Doanh nghiệp chế xuất và doanh nghiệp hoạtđộng trong khu chế xuất được mở các tài khoản bằng đồng Việt Nam và bằng ngoạitệ tại các Ngân hàng hoạt động trong khu chế xuất và ngoài khu chế xuất.

a. Việc mở và sử dụng tài khoản đồng Việt Nam,tài khoản ngoại tệ tại các Ngân hàng hoạt động ở Việt Nam của doanh nghiệp chếxuất, doanh nghiệp hoạt động trong khu chế xuất là doanh nghiệp có vốn đầu tưnước ngoài được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 04- 2001/TT-NHNN ngày 18/5/2001của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với doanh nghiệp cóvốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh.

b. Việc mở và sử dụng tài khoản đồng Việt Nam,tài khoản ngoại tệ tại các Ngân hàng hoạt động ở Việt Nam của doanh nghiệp chếxuất, doanh nghiệp hoạt động trong khu chế xuất là doanh nghiệp Việt Nam đượcthực hiện theo các quy định áp dụng đối với doanh nghiệp Việt Nam.

3. Việc mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ tại nướcngoài được thực hiện theo các quy định về mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ởnước ngoài tại Nghị định số 63/1998/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý ngoại hối vàcác quy định khác có liên quan về mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoàicủa Việt Nam.

4. Việc chuyển vốn vào, ra khỏi Việt Nam củadoanh nghiệp chế xuất và doanh nghiệp trong khu chế xuất là doanh nghiệp có vốnđầu tư nước ngoài được thực hiện theo các quy định tại Thông tư số04-2001/TT-NHNN ngày 18/5/2001 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về quản lýngoại hối đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài thamgia hợp đồng hợp tác kinh doanh.

5. Việc vay và trả nợ nước ngoài của doanhnghiệp chế xuất, doanh nghiệp hoạt động trong khu chế xuất được thực hiện theoThông tư số 03/1999/TT-NHNN7 ngày 12/8/1999 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫnviệc vay và trả nợ nước ngoài của các doanh nghiệp và các quy định khác có liênquan về quản lý vay trả nợ nước ngoài của Việt nam.

Trên đây là hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước vềnghĩa vụ bán ngoại tệ, quyền mua ngoại tệ của doanh nghiệp chế xuất và một sốquy định về quản lý ngoại hối trong khu chế xuất. Trong quá trình thực hiện nếucó vướng mắc đề nghị Tổng giám đốc (Giám đốc) các Ngân hàng được phép, doanhnghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong khu chế xuất, Trưởng ban quản lý các khuchế xuất, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố phản ánh kịpthời về Ngân hàng Nhà nước (Vụ quản lý ngoại hối) để giải quyết./.

KT. THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Dương Thu Hương