B TÀI CHÍNHTNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 606/TCT-CSV/v khấu trừ tiền bồi thường,hỗ trợ đất vào tiền sử dụng đất, tiềnthuê đất phải nộp.

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2015

Kính gửi: Công ty CP Thương mại Dịch vụ Xây dựngkinh doanh nhà Vạn Thái.

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 105/CV-VT ngày23/01/2015 của Công ty CP Thương mại Dịch vụ Xây dựng kinh doanh nhà Vạn Thái vềvướng mắc khấu trừ tiền bồi thường đất, hỗ trợ đất vào tiền sử dụng đất phải nộp,tiền thuê đất phải nộp. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1) Về trừ tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và kinh phí tổ chức thực hiệnbồi thường, giải phóng mặt bằng do nhà đầu tư ứng trước vào tiền sử dụng đất,tiền thuê đất phải nộp:

- Tại Điều 3 Nghịđịnh số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủvề bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đấtquy định: “1. Nhà nước t chức thực hiện việc bồi thường, h trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng:

a) T chức được Nhà nước giao đất khôngthu tiền sử dụng đất thì tin bi thường, h trợ, tái định cư và kinh phí t chức thực hiện bồi thường, h trợ, tái định cư theo quy định của Nghị địnhnày được tính vào vn đu tư củadự án;

b) Tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao đất có thutiền sử dụng đất, cho thuê đất có trách nhiệm chi trả trước tiền bồi thường, h trợ, tái định cư và kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường,h trợ và tái định cư theo quy định củaNghị định này và được trừ vào s tiền sử dụng đt, tin thuê đtphải nộp;... ”

- Tại khoản 1, Điều 4 Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chínhphủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dn thi hành Luật Đất đai và Nghị địnhsố 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần sửa đổi,bổ sung điểm b khoản 1 Điều 3 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP quy định:“b) Tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao đất có thutiền sử dụng đất, cho thuê đất đã ứng trước tiền đ thực hiện việc bồi thường, h trợ giải phóng mặt bằng thì được trừs tiền đã bi thường về đt, h trợ v đt vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đấtphải nộp cho Nhà nước; mức được trừ không vượt quá số tiền sử dụng đất, tiền thuê đấtphải nộp.

- Tại khoản 1, Điều 15 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chínhphủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường,hỗ trợ và tái định cư, quy định:“7. Tổ chức, cá nhân trong nước; người Việt Nam địnhcư ở nước ngoài; t chức, cá nhân nước ngoài được Nhà nướcgiao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đấttheo quy định của pháp luật về đất đai nếu thực hiện ứng trước tiền bồi thường, hỗ trợ, tái địnhcư và kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, giảiphóng mặt bằng theo phương án đã đượcxét duyệt thì được ngân sách nhà nước hoàn trả bng hình thức trừ vào tiền sử dụng đất,tiền thuê đất phải nộp.”

- Tại khoản 2, Điều 2 Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 củaChính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất xử lý một số vấn đề tồn tạikhi Nghị định này có hiệu lực thi hành quy định: 2. Sửa đổi khoản 4 Điều 5 vềthu tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất như sau:

4. Trường hợp người được Nhà nướcgiao đất có thu tiền sử dụng đất ứng trước tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cưvà kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng theo phương án đượccấp có thm quyềnphê duyệt thì được trừ s tiền đã ứng trước vào tiền sử dụng đất phải nộp theo phương án được duyệt;mức được trừ không vượt quá tiền sử dụng đất phải nộp.

Số tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và kinh phí tổ chứcthực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án đã phê duyệt còn lại chưa được trừvào tiền sử dụng đất phải nộp (nếu có) được tính vào vn đầu tư của dự án

- Tại khoản 1, Điều 3 Nghị định số 120/2010/NĐ-CP quy định xử lý một số vấnđề tồn tại khi Nghị định này có hiệu lực thi hành, quy định:“1. Trường hợpnhà đu tư thực hiện ứng trước tiền bồithường, hỗ trợ, tái định cư và kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường giải phóng mặt theo phương án đã được phêduyệt theo chính sáchbồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trước ngày 01/10/2009 thì được trừchi phí bồi thường đất, hỗ trợ đất vào tiền sử dụng đất phải nộp, mức được trừkhông vượt quá số tiền sử dụng đất phải nộp.

Trường hợp nhà đầu tư thực hiện ứng trước tiền bồi thường, h trợ, tái định cư và kinh phí tổ chứcthực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng theo phương án đã được phê duyệt theoquy định tại Nghị định s69/2009/NĐ-CP ngày13/8/2009 của Chính phủ thì được trừ s tiền đã ứng trước vào tiền sử dụngđất phải nộp theo quy định tại Điều 15 Nghị định s69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ.”

- Tại khoản 2, Điều 15 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chínhphủ quy định về thu tiền sử dụng đất quy định:“2. Trường hợp thuộc đi tượng được Nhà nước giao đất khôngthông qua hình thức đu giá và tự nguyn ứng trước tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án được cơquan nhà nước có thm quyền phê duyệt thì được trừ s tiền đã ứng trước vào tiền sử dụngđt phải nộp theo phương án được duyệt;mức trừ không vượt quá s tiền sử dụng đất phải nộp. Đi với số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng còn lại chưa được trừvào tin sử dụng đt phải nộp (nếu có) thì được tính vào vn đu tư của dự án.”

- Tại khoản 4, Điều 20 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP quy định:“4. Trườnghợp tổ chức kinh tế thực hiện ứng trước tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư vàkinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo phương án đượccơ quan nhà nước có thm quyền phê duyệt theo chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái địnhcư khi Nhà nước thu hồi đất trước ngày LuậtĐất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được trừ s tiền đã ứng trước vào tiền sử dụngđất phải nộp theo pháp lut về thutiền sử dụng đấttrước ngày Ngh đnh này có hiệu lc thi hành phù hp với từng thời kỳ.”

- Tại khoản 2, Điều 13 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chínhphủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định:“2. Đối với trường hợp thuộc đi tượng thuê đất không thông quahình thức đu giá vàngười được nhà nước cho thuê đất tự nguyện ứng trước tiền bồi thường, giảiphóng mặt bằng theo phương án được cơ quan nhà nước có thm quyền phê duyệt thì được trừ số tiềnđã ứng trước vào tin thuê đất phải nộp theo phương án được duyệt; mức trừ không vượt quá s tiền thuê đất phải nộp. Đối với sốtiền bồi thường, giải phóng mặt bằng còn lại chưa được trừ vào tiền thuê đất phải nộp (nếu có) thì được tính vào vốn đầu tư của dựán”.

- Tại khoản 11, Điều 31 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP quy định:11. Trường hợp nhà đầu tư thực hiện ứngtrước tiền bồi thường giải phóng mặt bằngtheo phương án đã được phê duyệt theo chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo quy địnhtại Luật Đất đai năm 2003 nhưng chưa khu trừ hết vào s tiền thuê đất phải nộp theo quy địnhcủa pháp luật từng thời kỳ thì tiếp tc đưc khấu trừ số tiền còn li đã đưc cơ quan có thm quyn xác đnh và được quy đi ra s năm, tháng tươngngphải np tiền thuê đất và được xác định làsố năm, tháng đãhoàn thành việc nộptiền thuê đất hàng năm.”

Căn cứ các quy định nêu trên, nếu Công ty CP Thương mại Dịchvụ Xây dựng kinh doanh nhà Vạn Thái được UBND thành ph chấp thuận thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu Công viênvăn hóa - du lịch- thể thao, gồm 2 phần nêu trên. Công ty CP đã ứng trước tiềnbồi thường, hỗ trợ, tái định cư và kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường giảiphóng mặt bằng theo phương án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thuộc dự ánđầu tư, thì được nhà nước hoàn trả theo quy định của pháp luật tại từng thời điểmphê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ bằng cách khấu trừ vào tiền sử dụng đất,tiền thuê đất phải nộp của dự án, nhưng không vượt quá số tiền sử dụng đất, tiềnthuê đất phải nộp của toàn bộ dự án đầu tư; Đối với số tiền bồi thường, giảiphóng mặt bằng còn lại chưa được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp(nếu có) thì được tính vào vốn đầu tư của dự án; cụ thể như sau:

- Trường hợp Công ty ứng trước tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư vàkinh phí tổ chức thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng theo phương án phêduyệt theo quy định tại Nghị định s197/2004/NĐ-CP Nghị định số 17/2006/NĐ-CP nêu trên, thì được trừ chiphí bồi thường đất, hỗ trợ đất vào tiền sử dụng đất phải nộp.

- Trườnghợp Công ty ứng trước tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cưvà kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng theo phương án phêduyệt theo quy định tại Nghị định số 69/2009/NĐ-CP Nghị định số 120/2010/NĐ-CPthì được trừ chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và kinhphí tổ chức thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng vào tiền sử dụng đất phảinộp.

Tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và kinh phí tổ chức thựchiện bồi thườnggiải phóng mặt bằng do Công ty ứngtrước, trong các trường hợp nêu trên được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đấtphải nộp tương ứng với diện tích phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của dựán, nhưng không vượt quá sốtiềnsửdụngđất, tiền thuê đất phải nộp của toàn bộ dự án.

2) Về gia hạn nộp tiền sử dụng đất:

Tại tiết c, điểm 1, Mục II Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày02/01/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hànhthực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội vàdự toán ngân sách nhà nước năm 2014, quy định: “c) Bộ Tài chính chủ trì, phi hợp với các Bộ, cơ quan, địaphương:

... Các chủ đầu tư dự án bất động sản được Nhà nước giao đấtmà chưa nộp tiền sử dụng đất do có khó khăn về tài chính, chưa được gia hn np tiền sử dụngđất và chưa bán được hàng thì được gia hạn nộp tiền sử dụng đấttheo tiến độ thanh toán tiền bán hàng trong thời gian ti đa 24 tháng k từ ngày phải nộp tiền sử dụng đấttheo thông báo lần đầucủa cơ quan thuế hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trên cơ sở khả năng cân đi ngân sách địa phương, y ban nhân dân cấp tnh xem xét, quyết định thời gian đượcgia hạn tiền sử dụng đất cụ thể cho từng dự án sau khi báo cáo Thường trực Hội đng nhân dân cùng cấp.

Xem xét gia hạn thời hạn nộp tiền bán nhà thuộc sở hữu nhànước đi với hộ gia đình, cá nhân.

- Tại khoản 1, khoản 2, Điều 1 Thông tư số 48/2014/TT-BTC ngày 22/4/2014 củaBộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc gia hạn nộp tiền sử dụng đất, tiền muanhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 củaChính phủ quy định:“Điều 1. Đi tượng áp dụng:

1. Các chủ đu tư dự án bất động sản được Nhà nước giao đất có thu tiền sửdụng đất mà chủ đầu tư đã được bàn giao đất đế thực hiện dự án đầu tư xây dựngnhà đ bán, cho thuê, cho thuê mua; dự án đầutư xây dựng kinh doanh kết cu hạ tng đ chuyn nhượng hoặc cho thuê; dự án đầu tưxây dựng công trình có nhiều mục đích sử dụng khác nhau trong đó có mục đích xây dựng nhà để bán, cho thuê, cho thuê mua theo quy địnhcủa pháp luật về kinh doanh bất động sản chưa nộp tiền sử dụng đất thì được gia hạn nộp tiềnsử dụng đất theo Nghị quyết s01/NQ-CP nếu đáp ứng đủ điu kiện theo quy định tại Điều 4Thông tư này...

2. Dự án bất động sản chưa nộp tiền sử dụng đất được xác địnhlà dự án mà chủ đầu tư chưa hoàn thành việc nộp tiền vào ngân sách nhà nước (baogồm cả trường hợp mới nộp được một phần vào ngân sách nhà nước) theo thông báolần đu của cơ quan thuế hoặc cơ quan nhànước có thẩm quyền (đối với trường hợp không có thông báo của cơ quan thuế)theo quy định của pháp luật.”.

Căn cứ quy định nêu trên, việc gia hạn nộp tiền sử dụng đấttheo tiến độ thanh toán tinbán hàng được thực hiện đi vớichủ đầu tư dự án bt động sản đượcNhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựngnhà có mục đích xây dựng nhà để bán, cho thuê, cho thuê mua theo quy định củapháp luật về kinh doanh bất động sản; đề nghị Công ty báo cáo y ban nhândân cpthành phố Hồ Chí Minh để được chỉ đạocác cơ quan chức năng giải quyết gia hạn tiền sử dụng đất theo quy định.

Trên đây là ý kiến trả lời chính sách về nguyên tắc. Đề nghị đơn vị hoàn thiện h sơ và liên hệ với các cơ quan chứcnăng ở địa phương để được hướng dẫn thực hiện theo quy định.

Tổng cục thuế trả lời để Công ty được biết./.

Nơi nhận:- Như trên;
- Cục Thuế
TP Hồ Chí Minh;-VụPC- BTC, CST, QLCS;
-
Vụ PC; - Lưu: VT, CS (3b)

KT. TNG CỤC TRƯỞNGPHÓ TNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn