BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 6061/BGDĐT-KHTC
V/v đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia Giáo dục cho mọi người

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2010

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh,thành phố

Kế hoạch hành động quốc gia Giáo dục cho mọi người 2003-2015(Kế hoạch GDCMN) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 02 tháng 7 năm 2003là một trong những kế hoạch quan trọng nhằm phát triển giáo dục và là công cụđể đạt được mục tiêu phát triển thiên niên kỷ mà Việt Nam đã cam kết với cộngđồng quốc tế.

Đến nay, Việt Nam đã đi qua hơn nửa chặng đường thực hiện Kếhoạch GDCMN với nhiều thành tựu nổi bật, được cộng đồng quốc tế ghi nhận vàđánh giá cao. Tuy nhiên, thách thức quan trọng đặt ra đối với Việt Nam trongthời gian tới là đảm bảo các mục tiêu Giáo dục cho mọi người có thể đạt đượcđồng đều giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng địa lý và cho các đối tượngkhó khăn, đặc biệt là các nhóm yếu thế và đồng bào dân tộc thiểu số.

Với sự hỗ trợ của các nhà tài trợ quốc tế, Kế hoạch GDCMNđang được tiến hành rà soát và cập nhật nhằm đảm bảo các mục tiêu, chỉ tiêu đưara phù hợp với bối cảnh mới và có khả năng đạt được vào năm 2015. Để phục vụcho công tác rà soát và cập nhật Kế hoạch GDCMN, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghịcác Sở Giáo dục và Đào tạo tiến hành đánh giá việc thực hiện Kế hoạch GDCMN tạiđịa phương theo mẫu đính kèm và gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Kế hoạch –Tài chính) trước ngày 30/9/2010.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu VT, Vụ KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BẢN CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN KẾHOẠCH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA GIÁO DỤC CHO MỌI NGƯỜI 2003-2015
(Kèm theo Công văn số 6061/BGDĐT-KHTC ngày 23 tháng 9 năm 2010)

Tỉnh/Thành phố:__________________________________________

1. Tỉnh/Thành phố có nhóm công tác hay Tổ kế hoạch GDCMN củatỉnh không?

Tỉnh/Thành phố có Kế hoạch GDCMN riêng không? được ban hànhnăm nào?

2. Tỉnh/Thành phố sử dụng nguồn dữ liệu nào để giám sát,đánh giá và xác định mức độ đạt được các mục tiêu của GDCMN? Dữ liệu đó do bộphận nào tập hợp và cung cấp?

3. Các phòng giáo dục huyện/quận được ra quyết định về vấnđề gì trong triển khai kế hoạch GDCMN?

4. Khó khăn trong thực hiện Kế hoạch GDCMN?

5. Các ưu tiên của tỉnh/thành phố trong giai đoạn 2010-2015để đạt được các mục tiêu GDCMN đã đặt ra?

6. Trên địa bàn tỉnh/thành phố có những nhóm dân cư nào còn‘nằm ngoài’ Kế hoạch GDCMN (những người có khó khăn trong việc đến trường, chưađi học, chưa hoàn thành tiểu học/THCS, học kém, học xong nhưng chưa biết đọcviết, v.v…).

7. Để với tới các nhóm dân cư còn nằm ngoài kế hoạch GDCMNnói trên cần có thêm những nguồn lực/cách làm nào nữa?

8. Có cần phải xây dựng các chính sách mới hay văn bản hướngdẫn để giúp các tỉnh triển khai kế hoạch của mình không?

9. Nếu câu 6 trả lời là ‘Có’ thì cần chính sách hay văn bảnhướng dẫn gì?

10. Kinh nghiệm của tỉnh/thành phố trong triển khai Kế hoạchGDCMN (ví dụ, điển hình tiêu biểu, kinh nghiệm riêng của địa phương)

11. Các ý kiến bổ sung khác.