BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6064/BCT-XNK
V/v: tạm nhập tái xuất hàng hóa.

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2012

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Châu Á – Thái Bình Dương
(Đường Quang Trung, Khu đô thị mới, Tây Ka Long, Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh)

Trả lời công văn số 18/2012 ngày 20 tháng 5 năm 2012 của Côngty Cổ phần Xuất nhập khẩu Châu Á – Thái Bình Dương về việc tạm nhập tái xuấthàng hóa đã qua sử dụng, công văn số 18/CA /2012 ngày 20 tháng 5 năm 2012 báocáo tình hình thực hiện tạm nhập tái xuất hàng hóa đã qua sử dụng, Bộ CôngThương có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Châu Á – Thái BìnhDương được tạm nhập tái xuất hàng hóa đã qua sử dụng theo các hợp đồng đã kývới các chi tiết sau (hợp đồng mua hàng số 01/HĐM /2012-TBD ký với Công ty YugosuInternational Limited – Hồng Kông, hợp đồng bán hàng số 01/HĐB /2012-TBD ký vớiCông ty TNHH mậu dịch Kim Hi, Đông Hưng – Trung Quốc).

TT

Tên hàng hóa

Đơn vị tính

Số lượng

1

Quần áo các loại đã qua sử dụng

Tấn

1.500

2

Lớp ô tô các loại đã qua sử dụng

Chiếc

100.000

Tổng trị giá 419.500 USD (bốn trăm mười chín ngàn năm trămđô la Mỹ)

- Cửa khẩu nhập hàng: Cảng biển quốc tế Hải Phòng/Cái Lân.

- Cửa khẩu xuất hàng: Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (QuảngNinh).

2. Toàn bộ số hàng tạm nhập phải được tái xuất, tuyệt đốikhông được đưa vào thị trường nội địa để tiêu thụ; Không cắt nhỏ, sử dụng vàlàm phát tán hàng hóa trong quá trình vận chuyển, lưu giữ tại Việt Nam; Khônglàm thay đổi tính chất, khối lượng của hàng hóa.

3. Quần áo đã qua sử dụng phải có Chứng thư giám định đảmbảo vệ sinh y tế và môi trường của cơ quan có thẩm quyền nước xuất khẩu cấp.

4. Việc thanh toán tiền hàng thực hiện theo quy định về quảnlý ngoại hối và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

5. Việc tạm nhập tái xuất hàng hóa thực hiện theo các quyđịnh hiện hành và chịu sự giám sát của hải quan cho tới khi hàng thực xuất rakhỏi Việt Nam.

Văn bản này có giá trị thực hiện đến 31 tháng 12 năm 2012.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, XNK, Lienbb (4).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên