TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6066/CT-TTHT
V/v hóa đơn hàng hóa trả lại

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 09 năm 2010

Kính gửi:

Công ty TNHH SXTM Rồng Châu
Địa chỉ: Số 1A Trường Sơn, P4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
MST 0303688748

Trả lời văn bản số 001/09 - CVT ngày10/9/2010 của Công ty về việc hóa đơn hàng hóa trả lại, Cục thuế TP có ý kiếnnhư sau:

Căn cứ Điểm 2.8, Mục IV, Phần B Thôngtư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giátrị gia tăng (GTGT):

"Cơ sở kinh doanh mua hàng hóa,người bán đã xuất hóa đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó người mua pháthiện hàng hóa không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại toàn bộ hay một phầnhàng hóa, khi xuất hàng trả lại cho người bán, cơ sở phải lập hóa đơn, trên hóađơn ghi rõ hàng hóa trả lại cho người bán do không đúng quy cách, chất lượng,tiền thuế GTGT. Hóa đơn này là căn cứ để bên bán điều chỉnh doanh số bán, sốthuế GTGT đầu ra; bên mua điều chỉnh doanh số mua, số thuế GTGT đầu vào."

Trường hợp Công ty ký hợp đồng số RCVNB/VNPA-091ngày 29/08/2009 bán máy thổi cho công ty TNHH bao bì mực in Việt Nam (bên mua). Công ty đã bàn giao máy và đã xuất hóa đơn; nhưng sau đó bên mua hoàn trảlại máy cho Công ty do không có nhu cầu sử dụng thì bên mua phải lập hóa đơn,trên hóa đơn ghi rõ hàng hóa trả lại. Hóa đơn này là căn cứ để bên bán điềuchỉnh doanh số bán, số thuế GTGT đầu ra; bên mua điều chỉnh doanh số mua, sốthuế GTGT đầu vào.

Cục thuế TP thông báo Công ty biết đểthực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được tríchdẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CCT Q. Tân Bình;
- Phòng kiểm tra thuế số 4:
"- Để hướng dẫn công ty TNHH BB Mực in VN thực hiện đúng quy định
- Đính kèm VB số 001/09-CVT của công ty TNHH Rồng Châu"
- Lưu (HC, TTHT).

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga