BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 6069/TCHQ-KTTT
V/v trả lời công văn

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2008

Kính gửi:

- Công ty Điện máy Hải Phòng
- Cục Hải quan thành phố Hải Phòng
- Cục Thuế thành phố Hải Phòng.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 170/ĐM-HP ngày25/09/2008 của Công ty Điện máy Hải Phòng về việc xin thay đổi đơn vị liêndoanh sản xuất linh kiện xe hai bánh gắn máy để lắp ráp và quyết toán thuế theochính sách thuế nội địa hóa năm 2002 đối với số linh kiện còn tồn trong 7000 bộlinh kiện đã nhập khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định Thông tư liên tịch số 52/2002/TTLT-BTC-BCNngày 04/06/2002 của liên Bộ Tài chính - Bộ Công nghiệp, công văn số 14302TC/TCT ngày 30/12/2002, công văn 9199/TC /CST ngày 04/09/2003 và các văn bảnhướng dẫn của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan về việc thực hiện chính sách ưuđãi thuế đối với sản xuất xe hai bánh gắn máy và động cơ theo chính sách nội địahóa năm 2002, thì không khống chế số lượng 7 đơn vị cung cấp chi tiết, cụm chitiết, bộ phận do trong nước sản xuất (đơn vị liên doanh liên kết và đơn vị mua)so với số đơn vị đã đăng ký, với điều kiện các đơn vị cung cấp phải là các đơnvị sản xuất linh kiện, phụ tùng trong nước hoặc đại lý của các đơn vị sản xuất.

Trường hợp thay đổi đơn vị cung cấp linh kiện, phụ tùng …(đơn vị liên doanh liên kết và đơn vị mua) doanh nghiệp phải thực hiện đúng cácquy định về đăng ký, báo cáo, kiểm tra quyết toán, … theo đúng quy định tạiThông tư liên tịch số 92/TTLT-BTC-BCN-TCHQ Thông tư liên tịch số 52/2002/TTLT-BTC-BCN và các văn bản hướng dẫn quyết toán của Bộ Tài chính, Tổngcục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Điện máy Hải Phòng biếtvà thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT(5b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc