BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 606TCT/TS
V/v: Chính sách hoàn trả tiền sử dụng đất đã nộp

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2005

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng

Trả lời công văn số 79 CT.TB ngày27/01/2005 của Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng về việc hoàn trả tiền sử dụng đất đãnộp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Theo quy định tại Khoản 2, Điều17, Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sửdụng đất: Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sửdụng đất đối với đất sử dụng ổn định trước ngày 15/10/1993 mà đã nộp tiền sửdụng đất vào ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật (nộp trước ngày01/7/2004) thì nay Ngân sách Nhà nước không hoàn lại tiền sử dụng đất đã nộp đó.

- Còn tại Điểm 6, Công văn số 723TC/TCT ngày 19/01/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc giải quyết các hồ sơvề nhà, đất tiếp nhận trước ngày 01/01/2005 đã hướng dẫn rất rõ, nhưng Cục Thuếnghiên cứu chưa thấu đáo dẫn tới còn có thắc mắc, nay Tổng cục giải thích rõthêm như sau:

Từ ngày 01/7/2004 (tức là ngày LuậtĐất đai 2003 có hiệu lực thi hành) đến ngày 24/12/2004 (là ngày Nghị định số198/2004/NĐ-CP có hiệu lực thi hành) mà Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môitrường chưa có văn bản chỉ đạo việc không thu tiền sử dụng đất đối với cáctrường hợp thuộc diện không phải nộp tiền sử dụng đất quy định tại Khoản 1, 2,3, 4 Điều 50 của Luật Đất đai, nhưng các trường hợp này đã nộp tiền sử dụng đấtvào ngân sách Nhà nước thì ngân sách Nhà nước sẽ hoàn lại số tiền sử dụng đấtđã nộp vào ngân sách Nhà nước đó.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuếtỉnh Sóc Trăng biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP (HC), TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương