BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 607/BKHCN-BĐP
V/v báo cáo tình hình sử dụng kinh phí đầu tư phát triển cho khoa học và công nghệ năm 2013

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2013

Kính gửi: Ủyban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ về việcbáo cáo tình hình sử dụng kinh phí đầu tư phát triển khoa học và công nghệ củacác địa phương trong năm 2013 để làm căn cứ xây dựng kế hoạch năm 2014 và nhữngnăm tiếp theo, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị Ủy ban nhân dân cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo tình hình sử dụng ngân sách nhànước đầu tư phát triển cho khoa học và công nghệ ở địa phương năm 2013 như sau:

1- Tổng số kinh phí thuộc ngân sách nhà nước đãđược UBND các tỉnh/TP trực thuộc Trung ương bố trí cho các dự án đầu tư pháttriển cho khoa học và công nghệ năm 2013.

2- Danh mục các dự án đầu tư phát triển cho khoahọc và công nghệ đã và đang triển khai thực hiện sử dụng kinh phí đầu tư pháttriển cho khoa học và công nghệ năm 2013 (theo mẫu phụ lục gửi kèm)

Báo cáo xin gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ trướcngày 18 tháng 3 năm 2013 theo địa chỉ 113, Trần Duy Hưng, Cấu Giấy, Hà Nội.Đồng thời gửi theo địa chỉ email bandiaphuong@most.gov.vn để tổng hợp báo cáoChính phủ.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Trần Văn Tùng;
- Sở KH&CN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu VT, BĐP.

TL. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nghiêm Vũ Khải

Tên Tỉnh, Thành phố …

DANH MỤC DỰ ÁN SỬDỤNG VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KH&CN ĐÃ ĐƯỢC BỐ TRÍ VỐN NĂM 2013

TT Chung

STT

Tên Dự án, Công trình

Căn cứ pháp lý (Quyết định phê duyệt

Chủ đầu tư

Địa điểm xây dựng

Thời gian thực hiện

Kinh phí

Ghi chú

Khởi công

Hoàn thành

Tổng vốn đầu tư được phê duyệt (Triệu đồng)

Kinh phí được phân bổ lũy kế hết năm 2012 (Triệu đồng)

Kinh phí được phân bổ lũy kế hết năm 2013 (Triệu đồng)

I

Dự án chuyển tiếp

1

2

3

II

Dự án mở mới

1

2

3

Tổng cộng