TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 607/TCT-DNNN
V/v: Giãn nợ thuế và xóa tiền phạt chậm nộp thuế

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2006

Kính gửi:

Công ty cổ phần Mai Lan
129 Âu Cơ - Phường 13 - Quận Tân Bình

Trả lời công văn số 190/ML ngày 5/12/2005 của Công ty cổ phần Mai Lan về đề nghị giãn nợ thuế và xóa tiền phạt hành chính phải nộp Ngân sách Nhà nước, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định của các Luật thuế; quy định tại Thông tư số 41/2004/TT-BTC ngày 18/5/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2004/NĐ-CP ngày 25/2/2004 của Chính phủ quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế; Bộ Tài chính cũng đã có công văn số 10945/BTC-TCT ngày 31/8/2005 hướng dẫn về việc xóa nợ thuế và các khoản phải nộp Ngân sách Nhà nước thì:

Công ty cổ phần Mai Lan có trách nhiệm nộp đầy đủ các khoản phải nộp Ngân sách Nhà nước theo chế độ quy định. Việc công ty đề nghị giãn thời hạn nộp tiền thuế và các khoản nộp khác còn nợ Ngân sách Nhà nước tính đến thời điểm 4/10/2005 và đề nghị xóa nợ tiền phạt vi phạm hành chính về thuế không có căn cứ để giải quyết.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần Mai Lan biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP. Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, DNNN (2bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc