BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6070/BCT-XNK
V/v: tạm nhập tái xuất hàng hóa.

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2012

Kính gửi:

Công ty TNHH Ngọc Ngà
(Khu 5, P. Hải Yên, TP. Móng Cái, Quảng Ninh)

Trả lời công văn số 04/CT-NN ngày 06 tháng 6 năm 2012 của Côngty TNHH Ngọc Ngà về việc tạm nhập tái xuất hàng hóa đã qua sử dụng, Bộ CôngThương có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Công ty TNHH Ngọc Ngà được tạm nhập tái xuất hànghóa đã qua sử dụng theo các hợp đồng đã ký với các chi tiết sau (hợp đồng muahàng số 0612/HĐM-HPNN ký với Công ty Hữu hạn tập đoàn Hồng Phong – Hồng Kông,hợp đồng bán hàng số 0612/ HĐB-NN ký với Công ty Xuất nhập khẩu lương dầu thựcphẩm Khâm Châu, Quảng Tây – Trung Quốc).

TT

Tên hàng hóa

Đơn vị tính

Số lượng

1

Màn hình máy tính các loại đã qua sử dụng

Chiếc

5.000

2

Ti vi các loại đã qua sử dụng

Chiếc

5.000

Tổng trị giá 115.000 USD (một trăm mười lăm ngàn đô la Mỹ)

- Cửa khẩu nhập hàng: Cảng biển quốc tế Hải Phòng.

- Cửa khẩu xuất hàng: Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (QuảngNinh).

2. Toàn bộ số hàng tạm nhập phải được tái xuất, tuyệt đốikhông được đưa vào thị trường nội địa để tiêu thụ; Không cắt nhỏ, sử dụng vàlàm phát tán hàng hóa trong quá trình vận chuyển, lưu giữ tại Việt Nam; Khônglàm thay đổi tính chất, khối lượng của hàng hóa.

3. Việc thanh toán tiền hàng thực hiện theo quy định về quảnlý ngoại hối và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

4. Việc tạm nhập tái xuất hàng hóa thực hiện theo các quyđịnh hiện hành và chịu sự giám sát của hải quan cho tới khi hàng thực xuất rakhỏi Việt Nam.

Văn bản này có giá trị thực hiện đến 31 tháng 12 năm 2012.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, XNK, Lienbb (4).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên