BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 6070/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục tiếp nhận lô hàng viện trợ không hoàn lại

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2010

Kính gửi: Bộ Công Thương (Vụ Khoa học và Côngnghệ)

Phúc đáp công văn số 10003/BCT-KHCN ngày 06/10/2010 của BộCông Thương (Vụ Khoa học và Công nghệ) về việc tiếp nhận lô hàng viện trợ khônghoàn lại gồm các thiết bị đồng bộ pin mặt trời được vận chuyển từ Nuermberg đếnsân bay Nội Bài, Hà Nội theo đường hàng không, Tổng cục Hải quan có ý kiến nhưsau:

Nhằm tạo điều kiện cho Trung tâm năng lượng mới - Đại họcBách khoa Hà Nội (là đơn vị được Bộ Công Thương giao thực hiện nhiệm vụ) đượctiếp nhận lô hàng viện trợ không hoàn lại nêu trên để hợp tác với Công tyAltus, Cộng hòa liên bang Đức triển khai nhiệm vụ lắp đặt mô hình trình diễn hệthống pin mặt trời tại trụ sở Bộ Công Thương (số 54 Hai Bà Trưng, Hà Nội);

Trên cơ sở nội dung quy định tại khoản 2, Điều 9 Nghị địnhsố 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điềucủa Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đề nghị VụKhoa học và Công nghệ hướng dẫn Trung tâm năng lượng mới - Đại học Bách khoa HàNội liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay Quốc tế Nội Bài đểđược làm thủ tục tiếp nhận lô hàng viện trợ không hoàn lại nêu trên với điềukiện Vụ Khoa học và Công nghệ có văn bản gửi Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bayQuốc tế Nội Bài cam kết trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờkhai hải quan có trách nhiệm nộp đủ chứng từ (còn thiếu) kèm theo tờ khai hảiquan theo quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để Vụ Khoa học vàCông nghệ được biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh