VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6071/VPCP-KTTH
V/v cấp tín dụng của BIDV đối với PV Oil và người có liên quan

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2014

Kính gửi: Ngânhàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tạicông vănsố 4601/NHNN-TD ngày 30 tháng 6năm 2014 và ý kiến của Bộ Công Thương tại côngvănsố 6708/BCT-TCNL ngày 17 tháng 7 năm 2014 về việc cấp tín dụng vượt giới hạncủa Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam đối với TổngCông ty Dầu Việt Nam và người có liên quan để phục vụ hoạt động kinh doanh xăngdầu trong năm 2014, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc với đề nghị của Ngân hàng Nhànước Việt Nam tại công văn nêu trên về việc Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tưvà Phát triển Việt Nam được cấp tín dụng vượt các giới hạn vốn tự có đối vớiTổng Công ty Dầu Việt Nam và người có liên quan để bổ sung vốn lưu động phục vụhoạt động kinh doanh xăng dầu trong năm 2014 theo chỉ tiêu được Bộ Công Thương giao và bảo đảm nguyên liệu dầu thô choNhà máy lọc dầu Dung Quất.

2. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam căn cứ cáctỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động ngân hàng của Ngân hàng thương mại cổphần Đầu tư và Phát triển Việt Nam xác định, phê duyệt cụ thể mức cấp tín dụngvượt giới hạn trong năm 2014, bảo đảm việc sử dụng hạn mức tín dụng được cấpđúng mục đích; đồng thời chỉ đạo Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Pháttriển Việt Nam chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc thẩm định, đánh giá hiệu quả,cấp tín dụng và thu hồi nợ đối với Tổng Công ty Dầu Việt Nam và người có liênquan theo quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ngân hàng Nhànước Việt Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Bộ Công Thương;
- NH TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam;
- Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam;
- Tổng Công ty Dầu Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN; các Trợ lý Thủ tướng; các Vụ: TH, TKBT KTN; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).
Dương 30

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng