BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6072/BCT-XNK
V/v: tạm nhập tái xuất hàng hóa.

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2012

Kính gửi:

Công ty TNHH Quang Phát
(Số 12 Hùng Vương, P. Ka Long, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh)

Trả lời công văn số 02- 2012/XNK-QPngày 22 tháng 6 năm 2012 của Công ty TNHH Quang Phát về việc tạm nhập tái xuấthàng hóa, công văn số 03/QP-XNK ngày 18 tháng 6 năm 2012 báo cáo tình hình thựchiện tạm nhập tái xuất lốp xe ô tô đã qua sử dụng, Bộ Công Thương có ý kiến nhưsau:

1. Đồng ý Công ty TNHH Quang Phátđược kinh doanh tạm nhập tái xuất 10.000 chiếc lốp ô tô đã qua sử dụng, trị giá20.000 USD (hai mươi ngàn đô la Mỹ) theo các hợp đồng đã ký (hợp đồng mua hàngsố 01- 2012/QP-SN ký với Công ty Sunrise Joinstocks Coporation – Hồng Kông, hợpđồng bán hàng số 01- 2012/QP-KC ký với Công ty Xuất nhập khẩu lương dầu thựcphẩm Khâm Châu – Trung Quốc).

- Cửa khẩu nhập hàng: Cảng biểnquốc tế Hải Phòng/Cái Lân.

- Cửa khẩu xuất hàng: Cửa khẩu quốctế Móng Cái (Quảng Ninh).

2. Toàn bộ lô hàng tạm nhập phảiđược tái xuất, tuyệt đối không được đưa vào thị trường nội địa để tiêu thụ;Không cắt nhỏ, sử dụng và làm phát tán hàng hóa trong quá trình vận chuyển, lưugiữ tại Việt Nam; Không làm thay đổi tính chất, khối lượng của hàng hóa.

3. Việc thanh toán tiền hàng thựchiện theo quy định về quản lý ngoại hối và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam.

4. Việc tạm nhập tái xuất hàng hóathực hiện theo các quy định hiện hành và chịu sự giám sát của hải quan cho tớikhi hàng thực xuất ra khỏi Việt Nam.

Văn bản này có giá trị thực hiệnđến 31 tháng 12 năm 2012.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, XNK, Lienbb (4).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên