BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
---------------
V/v: nhập khẩu thùng nhựa cách nhiệt tạo tài sản cố định
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2011

Kính gửi:
Công ty CP thủy sản An Phước
(ấp Thanh Thủy, xã An Phước, huyện Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long)

Tổng cục Hải quan nhận được Công văn số 56/CV ngày 19/10/2011 của Công ty CP thủy sản An Phước về việc đề nghị miễn thuế nhập khẩu đối với mặt hàng “thùng nhựa cách nhiệt” tạo tài sản cố định thuộc Dự án Nhà máy chế biến thủy sản An Phước(tại Kết luận thanh tra số 3286/KL-TCHQ ngày 11/7/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan).Về vấn đề này Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Căn cứ Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày 29/08/2003; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/04/2010 của Bộ Tài chính quy định phân loại hàng hóa và áp dụng mức thuế, thì nguyên tắc phân loại theo máy chính chỉ áp dụng đối với máy móc thuộc các nhóm, phân nhóm hàng thuộc các Chương 84, 85, 88, 89, 90 của Biểu Thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi.
Mặt hàng “thùng nhựa cách nhiệt” nêu tại công văn trên là vật tư thuộc Chương 39, nhóm 3925; không phải là máy móc thiết bị nên không được miễn thuế theo quy định.
Đề nghị Quý Công ty liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan TP. Cần Thơ để được hướng dẫn cụ thể.
Tổng cục Hải quan thông báo để Quý Công ty biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Tổng cục trưởng
(để b/c);
- Đ/c Nguyễn Văn
Cẩn PTCT (để b/c);
- Cục HQ TP. Cần Thơ (để thực hiện);
- Lưu: VT, VP, TTr (03b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Lê Xuân Huế