BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6073/BCT-XNK
V/v: tạm nhập tái xuất hàng hóa.

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2012

Kính gửi:

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Nhất Lộc
(Số 72B đường Lý Tự Trọng, tổ 10, Khu 2, P. Hòa Lạc, TP. Móng Cái, Quảng Ninh)

Trả lời công văn số 17/CV-CT ngày 20 tháng 6 năm 2012 của Côngty TNHH Xuất nhập khẩu Nhất Lộc về việc tạm nhập tái xuất hàng hóa đã qua sửdụng, công văn số 16/BC-CT ngày 20 tháng 6 năm 2012 báo cáo tình hình thực hiệntạm nhập tái xuất hàng hóa, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Nhất Lộc được tạm nhậptái xuất 10.000 chiếc lốp xe ô tô đã qua sử dụng, trị giá 20.000 USD (hai mươingàn đô la Mỹ) theo các hợp đồng đã ký (Hợp đồng mua hàng số 001/HK-VN ký vớiCông ty Europe and International Business Ltd. – Hồng Kông, hợp đồng bán hàngsố 001/VN-TQ ký với Công ty TNHH giao nhận vận tải quốc tế Thâm Quyến – TrungQuốc).

- Cửa khẩu nhập hàng: Cảng biển quốc tế Hải Phòng/Cái Lân.

- Cửa khẩu xuất hàng: Cửa khẩu quốc tế Móng Cái.

2. Toàn bộ số hàng tạm nhập phải được tái xuất, tuyệt đốikhông được đưa vào thị trường nội địa để tiêu thụ; Không cắt nhỏ, sử dụng vàlàm phát tán hàng hóa trong quá trình vận chuyển, lưu giữ tại Việt Nam; Khônglàm thay đổi tính chất, khối lượng của hàng hóa.

3. Việc thanh toán tiền hàng thực hiện theo quy định về quảnlý ngoại hối và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

4. Việc tạm nhập tái xuất hàng hóa thực hiện theo các quyđịnh hiện hành và chịu sự giám sát của hải quan cho tới khi hàng thực xuất rakhỏi Việt Nam.

Văn bản có giá trị thực hiện đến 31 tháng 12 năm 2012.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, XNK, Lienbb (4).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên