BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 6073/BGDĐT-GDDT V/v báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ học kỳ 1 năm học 2016-2017 đối với giáo dục dân tộc

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2016

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo;

Thực hiện Quyết định số 1893/QĐ-BGDĐT ngày 03/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Công văn số 4406/BGDĐT-GDDT ngày 08 tháng 9 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2016-2017 đối với giáo dục dân tộc, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo, các trường dự bị đại học dân tộc, Trường Dự bị Đại học Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc, Trường Hữu nghị T78, Trường Hữu nghị 80, Khoa dự bị dân tộc Trường Đại học Cần Thơ, Khoa dự bị và tạo nguồn Trường Đại học Tây Nguyên, Khoa dự bị Trường Đại học Trà Vinh báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ học kỳ I năm học 2016-2017 đối với giáo dục dân tộc.

Các đơn vị căn cứ Công văn số 4406/BGDĐT-GDDT ngày 08 tháng 9 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo để xây dựng báo cáo và cung cấp đầy đủ thông tin, số liệu theo đề cương và các biểu mẫu (

Báo cáo gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Giáo dục dân tộc

Nơi nhận:- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa (để b/c);
- - Website Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, GDDT.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ
TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC DÂN TỘC

Trần Ngọc Sơn

ĐỀ CƯƠNG

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2016-2017 ĐỐI VỚI GIÁO DỤC DÂN TỘC

Phần I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

I. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

- Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

- Công tác giáo dục, bồi dưỡng ý thức trách nhiệm, năng lực và hiệu quả công tác cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục;

- Công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho học sinh gắn với việc đưa nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành.

II. Các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục

1. Nâng cao chất lượng giáo dục trẻ em, học sinh dân tộc thiểu số ở các cấp học vùng dân tộc dân tộc thiểu số, miền núi

Chú ý:

2. Phát triển quy mô, mạng lưới và nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo trong các trường chuyên biệt

2.1. Đối với trường phổ thông dân tộc nội trú

- Công tác phát triển quy mô, mạng lưới trường lớp;

- Công tác tuyển sinh;

- Công tác nâng cao chất lượng dạy và học.

2.2. Đối với trường phổ thông dân tộc bán trú

- Công tác phát triển quy mô, mạng lưới trường lớp;

- Công tác tuyển sinh;

- Công tác nâng cao chất lượng dạy và học.

2.3. Đối với trường dự bị đại học

- Công tác tuyển sinh;

- Công tác nâng cao chất lượng dạy và học.

3. Bảo đảm chất lượng dạy tiếng Việt và tiếng dân tộc thiểu số

3. 1. Dạy tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số

3. 2. Dạy tiếng dân tộc thiểu số

III. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, tăng cường công tác quản lí giáo dục dân tộc

1. Tăng cường công tác quản lý giáo dục dân tộc

2. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo:

- Ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi;

- Trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường dự bị đại học.

IV. Thực hiện chế độ, chính sách đối với giáo dục dân tộc

V. Đánh giá chung

1. Những ưu điểm

2. Những tồn tại và nguyên nhân

3. Bài học kinh nghiệm

VI. Những đề xuất, kiến nghị

Phần II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHÍNH TRONG HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016-2017

I. Các nhiệm vụ trọng tâm

II. Các biện pháp, giải pháp chính

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Công văn 6073/BGDĐT-GDDT báo cáo học kỳ 1 giáo dục dân tộc Bộ Giáo dục và Đào tạo 2016 2017