BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6074/BCT-XNK
V/v: tạm nhập tái xuất hàng hóa.

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2012

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Đức Thịnh
(32 Vạn Ninh, P. Trần Phú, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh)

Trả lời công văn số 05/ĐT ngày 18 tháng 6 năm 2012 của Côngty Cổ phần Xuất nhập khẩu Đức Thịnh về việc tạm nhập tái xuất hàng hóa đã quasử dụng, công văn số 05/HP ngày 18 tháng 6 năm 2012 báo cáo tình hình thực hiệntạm nhập tái xuất lốp ô tô đã qua sử dụng, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Đức Thịnh được tạmnhập tái xuất 50.000 chiếc lốp xe ô tô các loại đã qua sử dụng, trị giá 175.000USD (một trăm bảy mươi lăm ngàn đô la Mỹ) theo các hợp đồng đã ký (hợp đồng muahàng số 05/LT-ĐT ký với Công ty Cổ phần Thương mại Long Teng – Hồng Kông, hợpđồng bán hàng số 05/ĐT -XH ký với Công ty Cổ phần mậu dịch Xing Hui Quảng Tây –Trung Quốc).

- Cửa khẩu nhập hàng: Cảng biển quốc tế Hải Phòng/Cái Lân.

- Cửa khẩu xuất hàng: Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái (QuảngNinh).

2. Toàn bộ số hàng tạm nhập phải được tái xuất, tuyệt đốikhông được đưa vào thị trường nội địa để tiêu thụ; Không cắt nhỏ, sử dụng và làmphát tán hàng hóa trong quá trình vận chuyển, lưu giữ tại Việt Nam; Không làmthay đổi tính chất, khối lượng của hàng hóa.

3. Việc thanh toán tiền hàng thực hiện theo quy định về quảnlý ngoại hối và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

4. Việc tạm nhập tái xuất hàng hóa thực hiện theo các quyđịnh hiện hành và chịu sự giám sát của hải quan cho tới khi hàng thực xuất rakhỏi Việt Nam.

Văn bản này có giá trị thực hiện đến 31 tháng 12 năm 2012.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, XNK, Lienbb (4).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên