BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6075/BCT-XNK
V/v: tạm nhập tái xuất hàng hóa.

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2012

Kính gửi:

Công ty TNHH Một thành viên Đông Hải Móng Cái
(Khu Thượng Trung, P. Ninh Dương, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh)

Trả lời công văn số 01/2012/CV-BCT ngày 22 tháng 6 năm 2012của Công ty TNHH Một thành viên Đông Hải Móng Cái về việc tạm nhập tái xuấthàng hóa đã qua sử dụng, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Đồng ý cho Công ty TNHH Một thành viên Đông Hải Móng Cáiđược tạm nhập tái xuất hàng hóa theo các hợp đồng đã ký với các chi tiết (hợpđồng mua hàng số 01/HK-VN ký với Công ty Crown Asian International Limited –Hồng Kông, hợp đồng bán hàng số 01/VN-CN ký với Công ty hữu hạn kinh mậu PhongThuận Thượng Tư – Trung Quốc):

TT

Tên hàng hóa

Đơn vị tính

Số lượng

1

Màn hình máy tính đã qua sử dụng

Chiếc

5.000

2

CPU máy tính đã qua sử dụng

Chiếc

500

3

Máy fax đã qua sử dụng

Chiếc

500

4

Điện thoại đã qua sử dụng

Chiếc

500

5

Ti vi đã qua sử dụng

Chiếc

5.000

6

Vải vụn mới được loại ra từ quá trình sản xuất

Tấn

200

7

Quần áo đã qua sử dụng

Tấn

200

Tổng trị giá: 61.500 USD (sáu mươi mốt ngàn năm trăm đô laMỹ).

- Cửa khẩu nhập hàng: Cảng biển quốc tế Hải Phòng/Cái Lân.

- Cửa khẩu xuất hàng: Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (QuảngNinh).

2. Toàn bộ số hàng tạm nhập phải được tái xuất, tuyệt đốikhông được đưa vào thị trường nội địa để tiêu thụ; Không cắt nhỏ, sử dụng vàlàm phát tán hàng hóa trong quá trình vận chuyển, lưu giữ tại Việt Nam; Khônglàm thay đổi tính chất, khối lượng của hàng hóa.

3. Việc thanh toán tiền hàng thực hiện theo quy định về quảnlý ngoại hối và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

4. Việc tạm nhập tái xuất hàng hóa thực hiện theo các quyđịnh hiện hành và chịu sự giám sát của hải quan cho tới khi hàng thực xuất rakhỏi Việt Nam.

Văn bản này có giá trị thực hiện đến 31 tháng 12 năm 2012.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, XNK, Lienbb (4).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên