BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6076/BCT-XNK
V/v: tạm nhập tái xuất hàng hóa.

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2012

Kính gửi:

Công ty T.N.H.H.D.V Xuất nhập khẩu Quốc tế Đức Hùng HT
(Khu 1, P. Hải Hòa, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh)

Trả lời công văn số 01- 2012/ĐHHT-BCT ngày 26 tháng 6 năm2012 của Công ty T.N.H.H.D.V Xuất nhập khẩu Quốc tế Đức Hùng HT về việc tạmnhập tái xuất hàng hóa đã qua sử dụng, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Đồng ý cho Công ty T.N.H.H.D.V Xuất nhập khẩu Quốc tế ĐứcHùng HT được tạm nhập tái xuất hàng hóa theo các hợp đồng đã ký với các chitiết sau (hợp đồng mua hàng số 01- 12/ST-HK ký với Công ty Junxin (H.K) TradingCompany Limited – Hồng Kông, hợp đồng bán hàng số 01- 12/ST-TQ ký với Công tyPhát triển kinh tế kỹ thuật Đông Kiểm – Trung Quốc):

TT

Tên hàng hóa

Đơn vị tính

Số lượng

1

Màn hình máy tính đã qua sử dụng

Chiếc

5.000

2

CPU máy tính đã qua sử dụng

Chiếc

500

3

Lốp ô tô đã qua sử dụng

Chiếc

5.000

7

Quần áo đã qua sử dụng

Tấn

200

Tổng trị giá: 40.500 USD (bốn mươi ngàn năm trăm đô la Mỹ).

- Cửa khẩu nhập hàng: Cảng biển quốc tế Hải Phòng/Cái Lân.

- Cửa khẩu xuất hàng: Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (QuảngNinh).

2. Toàn bộ số hàng tạm nhập phải được tái xuất, tuyệt đốikhông được đưa vào thị trường nội địa để tiêu thụ; Không cắt nhỏ, sử dụng vàlàm phát tán hàng hóa trong quá trình vận chuyển, lưu giữ tại Việt Nam; Khônglàm thay đổi tính chất, khối lượng của hàng hóa.

3. Việc thanh toán tiền hàng thực hiện theo quy định về quảnlý ngoại hối và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

4. Việc tạm nhập tái xuất hàng hóa thực hiện theo các quyđịnh hiện hành và chịu sự giám sát của hải quan cho tới khi hàng thực xuất rakhỏi Việt Nam.

Văn bản này có giá trị thực hiện đến 31 tháng 12 năm 2012.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, XNK, Lienbb (4).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên