BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6077/BCT-XNK
V/v: tạm nhập tái xuất hàng hóa.

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2012

Kính gửi:

Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Thương mại Xuất nhập khẩu Vĩnh Thuận MC
(Số 8 đường Hữu Nghị, P. Trần Phú, Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh)

Trả lời công văn số 08/2012/VT-TNTXngày 23 tháng 6 năm 2012 của Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Thương mại Xuấtnhập khẩu Vĩnh Thuận MC về việc tạm nhập tái xuất hàng hóa đã qua sử dụng, côngvăn số 08/BC-TNTX ngày 23 tháng 6 năm 2012 báo cáo tình hình thực hiện tạm nhậptái xuất lốp ô tô đã qua sử dụng, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Công ty TNHH Đầu tư Pháttriển Thương mại Xuất nhập khẩu Vĩnh Thuận MC được tạm nhập tái xuất 7.000chiếc lốp đã qua sử dụng, trị giá 14.000 USD (mười bốn ngàn đô la Mỹ) theo cáchợp đồng đã ký (hợp đồng mua hàng số 01/2012/HK-VT ký với Công ty Wing FatTrading (China) Company Limited – Hồng Kông, hợp đồng bán hàng số 02/2012/TN-TXk ý với Công ty mậu dịch xuất nhập khẩu Gia Hòa, Trạm Giang – Trung Quốc).

- Cửa khẩu nhập hàng: Cảng biểnquốc tế Hải Phòng/Cái Lân.

- Cửa khẩu xuất hàng: Cửa khẩu quốctế Móng Cái (Quảng Ninh).

2. Toàn bộ số hàng tạm nhập phảiđược tái xuất, tuyệt đối không được đưa vào thị trường nội địa để tiêu thụ;Không cắt nhỏ, sử dụng và làm phát tán hàng hóa trong quá trình vận chuyển, lưugiữ tại Việt Nam; Không làm thay đổi tính chất, khối lượng của hàng hóa.

3. Việc thanh toán tiền hàng thựchiện theo quy định về quản lý ngoại hối và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam.

4. Việc tạm nhập tái xuất hàng hóathực hiện theo các quy định hiện hành và chịu sự giám sát của hải quan cho tớikhi hàng thực xuất ra khỏi Việt Nam.

Văn bản này có giá trị thực hiệnđến 31 tháng 12 năm 2012.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, XNK, Lienbb (4).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên