BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6078/BCT-XNK
V/v: tạm nhập tái xuất hàng hóa.

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2012

Kính gửi:

Công ty TNHH Thương mại Du lịch Phú Dụ
(Số 02 phố Vạn Ninh, P. Trần Phú,TP. Móng Cái, Quảng Ninh)

Trả lời công văn số 03, 04 và 06/CV-PD ngày 21 tháng 6 năm2012 của Công ty TNHH Thương mại Du lịch Phú Dụ về việc tạm nhập tái xuất hànghóa đã qua sử dụng gia hạn thời hạn tạm nhập tái xuất hàng hóa và báo cáo tìnhhình thực hiện tạm nhập tái xuất lốp ô tô đã qua sử dụng, Bộ Công Thương có ýkiến như sau:

1. Đồng ý Công ty TNHH Thương mại Du lịch Phú Dụ được tạmnhập tái xuất 10.000 chiếc lốp xe ô tô đã qua sử dụng, trị giá 10.000 USD(mười ngàn đô la Mỹ) theo các hợp đồng đã ký (Hợp đồng mua hàng số 02/TN-PD kývới Công ty Wing Shun Trading (China) Company Limited – Hồng Kông, hợp đồng bánhàng số 02/TX-PD ký với Công ty Mậu dịch Hoa Âu – Trung Quốc).

- Cửa khẩu nhập hàng: Cảng biển quốc tế Hải Phòng/Cái Lân.

- Cửa khẩu xuất hàng: Cửa khẩu quốc tế Móng Cái.

2. Toàn bộ số hàng tạm nhập phải được tái xuất, tuyệt đốikhông được đưa vào thị trường nội địa để tiêu thụ; Không tháo rời các chi tiết,cắt nhỏ, sử dụng và làm phát tán hàng hóa trong quá trình vận chuyển, lưu giữtại Việt Nam; Không làm thay đổi tính chất, khối lượng của hàng hóa.

3. Việc thanh toán tiền hàng thực hiện theo quy định về quảnlý ngoại hối và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

4. Việc tạm nhập tái xuất hàng hóa thực hiện theo các quy địnhhiện hành và chịu sự giám sát của hải quan cho tới khi hàng thực xuất ra khỏiViệt Nam.

5. Đồng gia gia hạn thời hạn thực hiện công văn số 1061/BCT-XNK ngày 16 tháng 02 năm 2012 của Bộ Công Thương đến 31 tháng 12 năm2012, các nội dung khác nêu tại công văn số 1061/BCT-XNK không thay đổi.

Văn bản có giá trị thực hiện đến 31 tháng 12 năm 2012.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, XNK, Lienbb (4).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên