BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6079/BTC-TCT
V/v: Thuế GTGT sản phẩm mủ cao su.

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2011

Kính gửi:

- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Cục Hải Quan các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bộ Tài chính nhận được công văn củaCục Thuế và doanh nghiệp về việc áp dụng thuế suất thuế GTGT đối với sản phẩmmủ cao su RSS (tấm cao su RSS). Về việc này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm 2.6 mục II,phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫnvề thuế GTGT hướng dẫn mức thuế suất thuế GTGT 5% áp dụng đối với: “Mủ cao susơ chế như mủ cờ rếp, mủ tờ, mủ bún, mủ cốm;...”

Căn cứ quy định nêu trên và ý kiếncủa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn số 522/BNN-CB ngày28/02/2011, Bộ Tài chính hướng dẫn như sau: Mặt hàng mủ cao su RSS (tấm cao suRSS xông khói) thuộc dạng mủ tờ áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5% thống nhất ởkhâu nhập khẩu, sản xuất trong nước.

Bộ Tài chính trả lời để các đơn vịbiết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TCHQ, Vụ CST, Vụ PC-BTC;
- Website BTC, Website TCT;
- Các Vụ, đơn vị thuộc TCT;
- Lưu VT, TCT((VT,CS (4b))..

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn