BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 607TCT/ĐTNN
V/v: kê khai khấu trừ thuế GTGT truy thu

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2005

Kính gửi: CụcThuế tỉnh Long An

Trảlời công văn số 1455/CT-TTrl ngày 26/10/2004 của Cục Thuế tỉnh Long An về việckhấu trừ thuế nhà thầu đối với các nhà thầu nước ngoài hoạt động kinh doanh tạiViệt Nam, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theoquy định tại Điểm 2, Mục II, Phần C Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức, cá nhânnước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam không thuộc các hình thức đầu tưtheo Luật ĐTNN tại Việt Nam thì: số thuế GTGT đã nộp thay cho nhà thầu là sốthuế GTGT đầu vào của bên Việt Nam ký hợp đồng và được khấu trừ theo hướng dẫntại Thông tư số 89/1998/TT-BTC ngày 27/6/1998 của Bộ Tài chính khi xác định sốthuế GTGT phải nộp của bên Việt Nam. Các hành vi vi phạm luật pháp như không kêkhai, đăng ký thuế, chậm nộp thuế, khai man trốn thuế sẽ bị xử phạt theo phápluật hiện hành.

Trườnghợp cơ quan thuế có đủ căn cứ kết luận đơn vị trốn thuế, ẩn lậu (có biên bảnkiểm tra kết luận và quyết định xử phạt vi phạm về trốn thuế, ẩn lậu thuế) thìngoài việc truy thu đủ số thuế thiếu, còn xử phạt vi phạm phạt tiền từ 1-5 lầnsố thuế trốn hoặc ẩn lậu theo quy định của Luật thuế.

Sốthuế GTGT truy thu không được kê khai để khấu trừ mà được hạch toán vào chi phíkhi xác định thu nhập chịu thuế TNDN, số tiền phạt phải lấy từ lợi nhuận sauthuế.

Trườnghợp do doanh nghiệp vi phạm lần đầu do không biết có thiếu sót, sai lầm tronghạch toán kế toán, chưa nắm rõ quy định của pháp luật thuế, không có biểu hiệncố tình khai man, trốn thuế, cơ quan thuế không kết luận trốn thuế hoặc ẩn lậuthuế thì cho khấu trừ thuế GTGT nộp thay và xử phạt hành chính về hành vi chậmkê khai nộp thuế. Số thuế GTGT truy thu nếu doanh nghiệp đã kê khai khấu trừthì được tính khấu trừ hoặc hoàn lại theo quy định. Trường hợp nếu Công ty chưakê khai khấu trừ thì được hạch toán vào chi phí hàng xuất khẩu.

Tổngcục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP (HC), ĐTNN. 2b

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến